Projekts „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””

Latvijas Jaunatnes padomes projekta "LJP 2.0" galvene

Ar 2013.gada septembri Latvijas Jaunatnes padome uzsāk īstenot projektu „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda administratīvu atbalstu. Projekta īstenošanas laiks ir līdz pat 2015.gada beigām, bet ar noteikumu, ka katra gada beigās ir jāaizstāv tekošā gada programma, iesniedzot atbilstoša apjoma un satura atskaites un jāprezentē nākamā gada plānotās darbības.

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.

Darbības programma tiks īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā. Darbības programmas galvenie pasākumi ir iedalāmi trīs aktivitāšu jomās:

  1. Ilgtspējīga organizācijas attīstība: LJP struktūras analīze un uzlabošana; attiecību starp biedriem stiprināšna, jaunu biedru piesaiste, brīvprātīgo piesaiste; finanšu resursu piesaiste;
  2. Aktīva darbība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā un pārstāvībā: Apmācības, pozīciju un viedokļu dokumentu izstrāde, pārstāvība darba grupās un padomēs; biedru un jauniešu viedokļu apkopošana;
  3. Līdzdalība un iesaistīšanās platformās: Iesaistīšanās un aktīva līdzdalība eLPA, LAPAS un Eiropas Jaunatnes forumā. Galvenie plānotie rezultāti ir LJP lomas un nozīmes palielināšanās jaunatnes politikas ieviešanas procesā; LJP kā vērā ņemams sadarbības partneris gan jaunatnes orgnaizācijām, gan politikas veidotājiem un ieviesējiem.

2013.gadā ir iecerēts veikt LJP funkciju auditu, uz kā pamata Ziemas sesijā, visām dalīborganizācijām (DO) tiekoties, jāvienojas par turpmāko LJP struktūru. Ir iecerēts organizēt Rudens jaunatnes politikas forumu, pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju, apmācību pēcpusdienas interešu aizstāvībā, sadarbības veidošanā, veidot un tikties interešu aizstāvības grupā un nodarbinātības darba grupā. Pateicoties finansējuma saņemšanai projektam, LJP darbosies algoti darbinieki, kuri būs atbildīgi arī par sadarbības attīstību ar esošajām DO un veicinās jaunu organizāciju iesaisti LJP darbā, attīstīs LJP līdzdalību dažādās sadarbības platformās un ministriju darba grupās, konsultatīvajās padomēs. Mēs apzināmies un ticam, ka sadarbojoties cieši roku rokā spēsim visi kopā padarīt LJP par spēcīgāko jauniešu interešu lobiju Latvijā, par spēcīgu sadarbības platformu jaunatnes politikas jomā Latvijā un atzītu sadarbības partneri valsts un pašvaldību institūcijām. Ikviena DO ir aicināta iesaistīties ar savām idejām, resursiem un līdzdalību!

The main aim of the action programme of National Youth Council of Latvia (LJP)  - project "Capacity building of LJP 2.0" - is to ensure sustainable development of LJP as a youth and youth NGO representative organization, allowing it to work regularly and in long-term to achieve its mission and aims, securing the participation of youth and youth NGO's in youth policy development and implementation in Latvia, advocating for interests of youth NGO's and making sure that informed opinions of young people are heard in the decision making processes.

Action programme will be implemented across Latvia and coordinated from LJP's office in Riga.

The main activities of the action programme are compiled within three action areas:

  1. Sustainable development of the orgnaization: analysis of the current LJP structure and plan for improvement; strengthening cooperation among LJP members; inviting new members to join; new programme for volunteers; financial sustainability;

  2. Active participation in decision making and interest advocacy: trainings, development of position documents; participation in various working groups and councils; pooling of youth and youth NGO opinions on issues;

  3. Participation in cooperation platforms: participation in eLPA (Civil Alliance of Latvia), LAPAS (Latvian Platform for Development Cooperation), European Youth Forum.

The main result of the action programme is strengthening of LJP's role in the process of implementation of youth policy in Latvia. LJP should become a serious cooperation partner both for the youth NGO's in Latvia and the institutions responsible for implementation of youth policy in Latvia.

 

Šī publikācija ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli