Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2015.gada maijs - augusts

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Darbības programma tiek īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā. Projektā tiek sasniegti plānotie rezultāti. Projekta kopējās izmaksas ir 59577,06 EUR, no tiem 53601.00 EUR līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekta īstenošanas termiņš ir 01.09.2013.-31.12.2015.

Daži pasākumi, kas īstenoti pārskata periodā:
LJP piedalās Strukturētā dialoga konferencē Briselē
Pieteikšanās semināram “Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze”
Metodiskajā tikšanās ar jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu centru vadītājiem LJP informēs par aktuālajiem pasākumiem un iniciatīvām
Aicinājums Rīgas jauniešu organizācijām pieteikties Rīgas jaunatnes organizāciju konsultatīvajā padomē
LJP piedalās Eiropas Jaunatnes Kārļa Lielā balvas pasniegšanā
LJP valdes sēde 21.maijā
ES valstu jaunatnes jomas ministri spriedīs par jauniešu politisko līdzdalību
LJP piedalās ES Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības konferencē
Projekts “Misija Sibīrija”
Piedalies pētījumā par NVO sektoru Latvijā 2015!
Jauniešu NVO salīgošanas pasākums 23.jūnijā
LJP piedalās diskusijā „Trešo valstu pilsoņu integrācija caur Brīvprātīgo darbu – realitāte un iespējas.”
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.16
Atskats uz Eiropas Jaunatnes nedēļas noslēguma pasākumu
LJP piedalās Starpkultūru festivālā Tukumā
LJP piedalās konferencē “Liepāja – iespēju un izaicinājumu pilsēta jauniešiem”
LJP piedalās paneļdiskusijā “Aktualitātes brīvprātīgā darba likumā Latvijā”
LJP sniedz atbalstu Latvijas Lauku kopienu parlamenta organizēšanā
LJP aicina uz “Misija Sibīrija 2014” fotoizstādi
LJP piedalās Austrumu partnerības un Baltijas valstu jaunatnes politikas attīstības seminārā
Lēmumu pieņēmējus aicinām izteikt viedokli par Eiropas Jaunatnes konferences rekomendācijām
LJP vada biedrorganizācijas apmācības
LJP aicina uz filmas “Misija Sibīrija 2014.Krasnojarska” pirmizrādi un tikšanos ar ekspedīcijas dalībniekiem
LJP aicina uz Eiropas jaunatnes konferences rekomendāciju apspriešanu reģionos
Atskats uz Kurzemes reģionālo konferenci “Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos”
LJP atbalsta Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā
LJP piedalās konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmē
Atskats uz LJP līdzdalību Latvijas Lauku kopienu parlamentā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.17
Tikšanās ar ekspedīcijas “Misija Sibīrija” dalībniekiem
ES valstu jaunatnes jomas ministru politisko debašu rezultāti
Atskats uz semināru “Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze”
Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas sanāksme 18.jūnijā
Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē pārrunā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas
LJP piedalās starptautiskās apmācībās par radošu komunikāciju NVO darbā
Apkopoti ES Jaunatnes konferences rekomendāciju apspriešanas rezultāti
Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas tikšanās kopsavilkums
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.18
Noslēdzoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, LJP pateicas par sadarbību un ieguldījumu
LJP aicina biedrorganizācijas uz pirmo sarunu festivālu LAMPA
Pieejams JSPA jaunākais žurnāls “Jaunatne”
Seminārs “Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem?”
Projekta “TU.ESI.LV” noslēguma konference
Saeima pieņem Brīvprātīgā darba likumu
LJP piedalās pirmajā Eiropas Jaunatnes nodarbinātības sadarbības tīkla seminārā
Apstiprināti projekta “PROTI un DARI!” īstenošanas nosacījumi
JSPA žurnāls “Jaunatne vasara 2015″
LJP atbalsta jauniešu laikmetīgās mākslas šova iniciatīvu
LJP valdes sēde 16.jūlijā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.19
Jauniete no Latvijas piedalās ekspedīcijā „Misija Sibīrija 2015”
LJP brīvprātīgo apmācības “Brīvprātīgo akadēmija”
Jauniešu NVO sporta svētki “Saliedēsim paaudzes 2015”
LJP piedalās Strukturētā dialoga Eiropas uzraudzības komitejas sanāksmē
Aicinām LJP dalīborganizācijas izteikt viedokli par sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanas un uzraudzības procesu
Sākusies pieteikšanās LJP Vasaras akadēmijai 2015
Memoranda padomes sēde 29.jūlijā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.20
Meklējam jaunieti dalībai ES jaunatnes konferencē Luksemburgā
Interaktīvais brīvprātīgo forums “Brīvprātības platforma”
Saeimā notiks debates par jauniešu līdzdalību sabiedrībā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.21
Lekcija par Eiropas jaunatnes politiku Mazsalacas novadā
LJP interaktīvā diskusija par brīvprātīgo darbu
Starptautiskās jaunatnes dienas pasākumi Latvijā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.22
LJP valdes sēde 19.augustā
LJP Vasaras akadēmijā 2015 piedalīsies Saeimas deputāti
Memoranda padomes sēde 28.augustā
LJP Brīvprātīgo akadēmijā jaunieši pilnveido kompetences
LJP Saeimā debatē par jauniešu līdzdalību sabiedrībā
LJP aicina atbalstīt jauniešu NVO kandidatūru Memoranda padomei
Saeimas deputāti ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām pārrunā aktualitātes Jaunatnes politikā
LJP veicina sadarbību ar Ķīnas jauniešu organizācijām
Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme 11.septembrī
Vairāk informāciju par projekta īstenošanu varat saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Inesi Šubēvicu,inese.subevica@ljp.lv, 29209607

The main aim of the action programme of National Youth Council of Latvia (LJP)  – project “Capacity building of LJP 2.0” – is to ensure sustainable development of LJP as a youth and youth NGO representative organization, allowing it to work regularly and in long-term to achieve its mission and aims, securing the participation of youth and youth NGO’s in youth policy development and implementation in Latvia, advocating for interests of youth NGO’s and making sure that informed opinions of young people are heard in the decision making processes. Action programme will be implemented across Latvia and coordinated from LJP’s office in Riga. Planned results are achieved in the project. The total cost of the project is 59577,06 EUR, 53601.00EUR co-financed by European Economic Area financial instrument and  the Republic of Latvia. Project implementation period is 01.09.2013.-31.12.2015.

Projektu atbalsta:

visi_logo


Dalies:

Aktuāli