Priekšlikumi Rīgas domes darba grupai

RDRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba grupai pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai ir sagatavoti PRIEKŠLIKUMI no jaunatnes NVO Rīgā*

1. Ilgtermiņa atbalsts NVO (funkciju deleģēšana), nosakot darba grupā kritērijus, kuriem NVO ir jāatbilst, lai saņemtu atbalstu ilgtermiņā (3 gadu periods) no Rīgas domes budžeta finansējuma, kas stiprinātu NVO kapacitāti un sadarbību ar RD ilgtermiņā jomās, kas atbilst Rīgas domes attīstības dokumentiem.

2. Izveidot tematisko RD projektu konkursu NVO un NVO kopīga pasākumu un iniciatīvu kalendāra izveide, gatavojoties Latvijas 100gades svinībām.

3. Izveidot jaunatnes NVO un Rīgas vispārizglītojošu skolu sadarbības projektu, kura ietvaros tiek identificēts jaunatnes NVO piedāvājums vispārizglītojošām skolām un panākta vienošanās ar skolu vadību par pasākumu īstenošanu skolās mācību gada ietvaros, nodrošinot iespēju jauniešiem pieredzē izjust mācību priekšmetos apgūto pilsonisko kompetenču tēmas un realitātē piedzīvot līdzdalības forma.

4. Izvērtēt un vienoties par jaunatnes politikas pasākumu rekomendāciju un priekšlikumu ieviešanu 2017-­2020 pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai jauniešu vidū Rīgas pilsētā:
4.1. iesaistīt jauniešus politisko lēmumu apspriešanā dažādu nozaru komisijās un darba grupās pašvaldību līmenī, īstenojot iniciatīvu līdzīgu kā “Jauniešu Saeima”, ko vairākus gadus veiksmīgi īsteno LR Valsts kanceleja.
4.2. rīkot pašvaldības politiķu un vietējo jauniešu regulāras sanāksmes (piemēram, katru otro mēnesi), lai rastu kopīgu valodu un dotu savstarpējus padomus gan jauniešu, gan pašvaldības projektu pilnveidošanā, piemēram, sadarbībā ar Rīgas Skolēnu domi.
4.3. veikt Rīgas pilsētas darba ar jaunatni programmas 2014.­-2018.gada starpposma izvērtēšanu.
4.4. nodrošināt sadarbības platformas izveidi un prakses vietu izveides un attīstības koordināciju studējošiem jauniešiem pašvaldības teritorijā esošajos uzņēmumos, tā veicinot kvalificētu jauno speciālistu piesaisti pašvaldībā.
4.5. veicināt atbalstu jauniešu uzņēmumu izveidei un attīstībai, izglītojot jauniešus par uzņēmējdarbību, izstrādājot draudzīgu nodokļu politiku jauniešu veidotiem uzņēmumiem un veicot citus atbalsta pasākumus, to definēšanā iesaistot jaunatnes organizācijas un jaunos uzņēmējus, t.sk. nodrošināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību jauniešu vidū.
5. Stiprināt Rīgas jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes darbu (Rīgas JOKP), organizējot to regulāri (ne retāk kā 1 reizi 2 mēnešos) un deleģējot Rīgas domes dienaskārtībā jaunatnes jomā esošu jautājumu izvērtēšanu Rīgas JOKP pirms to apspriešanas Rīgas domē.

* Priekšlikumi slīprakstā ir integrēti no citiem dokumentiem – nacionālu un reģionālu jaunatnes politikas pasākumu rezolūcijas, rekomendācijām, priekšlikumiem un atzīti par virzāmiem no NVO puses.

logo_bez_ljplogo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02


Dalies:

Aktuāli