LJP pozīcija par patvēruma meklētājiem jauniešiem un tiem jauniešiem, kam piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss

Atbalstām Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 22.09.2015. lēmumu, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (COUNCIL DECISION establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece, Brussels, 22 September 2015).

Efektīvai daudzveidīgu integrācijas pasākumu īstenošanai patvēruma meklētājiem jauniešiem un tiem jauniešiem, kam piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, integrācijai ir jāiesaista jauniešu NVO un NVO, kas strādā ar jauniešiem līdz 30 gadu vecumam.

Terminu skaidrojums:

Patvēruma meklētājs

Persona, kura Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā lūdz piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Patvēruma meklētāja statuss personai ir tik ilgi, kamēr Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Bēglis

Persona, kurai Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar 1951.gada Ženēvas konvenciju ir piešķirts bēgļa statuss. Bēgļa statusu piešķir personām, kuras pamatoti baidoties no vajāšanas sakarā ar viņa rasi, reliģiju, tautību, piederību pie noteiktas sociālās grupas vai viņa politiskajiem uzskatiem

Alternatīvais statuss

Persona, kuras nevar atzīt par bēgļiem atbilstoši 1951.gada Ženēvas konvencijai, bet saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, ES likumdošanu, tām nepieciešama aizsardzība, ja pilsonības valstī personai draud nāves vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās vai sodīšana; arī, ja personai ir smagi un individuāli draudi dzīvībai un veselībai plašas vardarbības vai bruņotu konfliktu dēļ.

(Avots - Patvēruma likums: http://likumi.lv/doc.php?id=194029. Skaidrojums - Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” izveidota interneta vietne: http://www.beglis.lv/ )

Pieņemta 2015-12-20


Dalies:

Aktuāli