LJP pozīcija par Jaunatnes darba kvalitātes standarta ieviešanu Latvijā

Jaunatnes darba kvalitātes standarts (JDKS) tiek izveidots ar mērķi sekmēt līdzsvarota darba ar jauniešiem un sistemātiskas jaunatnes politikas attīstību Latvijā.

Mērķa sasniegšanai, nepieciešams īstenot sekojošus uzdevumus:

  • Ar Jaunatnes konsultatīvās padomes lēmumu tiek izveidota JDKS izstrādes darba grupa, nodrošinot visu darbā ar jauniešiem un jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvniecību.
  • Tiek veikta esošās situācijas analīze t. sk. Eiropas valstu pieredzes un Eiropas un Starptautisko organizāciju un institūcijas lēmumu un prakses analīze, un sagatavots detalizēts pamatojums JDKS ieviešanai un ieviešanas sistēmas apraksts t. sk. izstrādē ņemot vērā jauniešu skaitu, iedzīvotāju blīvumu, teritorijas platību, finansiālās iespējas u.c. būtiskus aspektus.

Definējot JDKS ietvaru, tā uzbūvē tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi un sadaļas:

Pašizpausme

Atbalsts iniciatīvām t. sk. finansiāls / Mentorings

Novērtējums, cieņa

“Gada jaunietis”, “Gada notikums jaunatnes jomā”, u.c. nominācijas, pateicības / jauniešu kā sabiedrības grupas lomas stiprināšana vietējās kopienās / Dialogs ar jauniešiem

Piederības apziņa

Uzdevumu deleģēšana jauniešiem, organizācijām / Iesaistīšana kopienu attīstībā / Iesaistīšana lēmumu pieņemšanā

Drošības sajūta

Jaunatnes darbinieks t.sk. ielu jaunatnes darbinieks / veselības veicināšanas pasākumi

Fizioloģiskās vajadzības

Jauniešu centrs

Ar Jaunatnes konsultatīvās padomes lēmumu JDKS tiek virzīts apstiprināšanai Ministru Kabinetā.

Pieņemta 2014-12-20

 

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli