PētījumS "Darba ar jaunatni sistēma un jaunatnes darbinieku izglītība Latvijā"

Sadaļa

Jaunatnes pētnieks Gints Klāsons un jaunatnes jomas eksperte Sintija Lase jaunatnes organizācijas "RED- Radošu Efektu darbnīca" uzdevumā izstrādājuši nacionāla mēroga pētījumu "Darba ar jaunatni sistēma un jaunatnes darbinieku izglītība Latvijā".

Pētījums izstrādāts Erasmus+ Eastern Partnership stratēģiskās partnerības projekta "KA2 Eastern Partnership Youth Workers Academy" ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt darba ar jaunatni kvalitāti Moldovā, Ukrainā, Gruzijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, sagatavojot neformālās izglītības treneru kopu, kas savās valstīs nodrošinās nacionāla līmeņa apmācības jaunatnes darbiniekiem,   

 Šajā ziņojumā sniegts pārskats par Latvijas situāciju, apskatot tādas tēmas. kā:

  • darba ar jaunatni likumdošana, 

  • darba ar jaunatni finansēšana, 

  • darba ar jaunatni īstenotāji, 

  • jaunatnes darbinieku izglītība un mācības, 

  • darba ar jaunatni attīstības tendences, 

  • Eiropas mācību stratēģijas kompetenču modeļa jaunatnes darbiniekiem ieviešanas nepieciešamība un iespējas. 

Pētījuma rezultāti iegūti, veicot trīs aktivitātes:

1) Kabineta pētījums, apkopojot iepriekš īstenoto pētījumu datus, izvērtējumu, secinājumus, statistikas datus, kā arī veicot dokumentu analīzi par jaunatnes jomas normatīvo regulējumu Latvijā.

2) Darba ar jaunatni īstenotāju aptauja (130 respondenti - darbā ar jaunatni iesaistītie), kuras mērķis bija iegūt novērtējumu par darba ar jaunatni īstenotāju izglītību un kompetencēm, kā arī mācību vajadzībām.

3) Individuālās padziļinātās ekspertu intervijas. Lai iegūtu padziļinātus un detalizētus vērtējumus par pētījuma tēmām, tika veiktas 10 padziļinātas intervijas ar jaunatnes jomas ekspertiem. 

Pētījumā apkopotā informācija būs pamats jaunatnes darbinieku mācību vajadzību identificēšanai tālāko projekta aktivitāšu īstenošanai – mācību programmas “Jaunatnes darbinieka starta paka” izstrādei un pilota mācību īstenošanai topošajiem jaunatnes darbiniekiem Latvijā un projekta partnervalstīs. 

Dokumenti
Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli