LJP uzrunā Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu kandidātpartijas

Rīgas domes vēlēšanas

LJP tuvojoties Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām 29. augustā, uzrunāja visas kandidējošās partijas par darba ar jaunatni attīstību Rīgā. LJP iepazinās ar katras partijas programmu īpašu uzmanību pievēršot, vai tajās ir arī minēts atbalsts jauniešiem. 

LJP, balstoties uz biedru organizāciju, kuras darbojas Rīgā, viedokļiem, sniedza apkopojumu attiecībā uz būtiskākajiem izaicinājumiem darbā ar jauniešiem Rīgas pilsētā:
1. Telpu trūkums darba ar jaunatni veikšanai. Rīgas jaunatnes organizācijas atzinīgi vērtē Rīgas jauniešu centra “Kaņieris” esamību un sniegtās iespējas un tā resursu izmantošanu. Tomēr, kā liecina LJP 2019. gadā veiktā organizāciju aptauja, neskatoties uz to, ka pašvaldība jaunatnes organizācijas atbalsta ar bezmaksas telpu piešķiršanu to aktivitātēm, telpu trūkums ir viens no šķēršļiem organizāciju veiksmīgākai darbībai. Telpu pieejamība jaunatnes organizācijām visā Rīgā, jo sevišķi mikrorajonos, nepieciešama
meklējot mūsdienīgas sadarbības iespējas ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, koprades telpām, tādējādi attīstot darbu ar jauniešiem visā Rīgā.


2. Sadarbība ar jaunatnes nevalstiskajām organizācijām. Lai gan Rīgas darba ar jaunatni attīstības plānā 2019. - 2023. gadam paredzēta Jaunatnes konsultatīvās padomes izveide, tomēr tās izveide nav notikusi. Nepieciešams aktīvi sadarboties ar jaunatnes nevalstiskajām organizācijām, veicinot ar vien lielāku tiešā darba ar jaunatni funkciju nodošanu uz deleģējuma līgumu pamata. Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas veiktais “Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.- 2020.gadam starpposma izvērtējums” NVO pārstāvji biežāk nekā pašvaldību un jauniešu centru pārstāvji īsteno aktivitātes sabiedriski nozīmīgās jomās – sociālā iekļaušana, sociālā palīdzība, integrācija, - kamēr pašvaldību un jauniešu centru pārstāvji biežāk īsteno pasākumus kultūras, izklaides, arī vides sakopšanas jomās. Šādā aspektā novērojama NVO sektora būtiskā papildinošā loma darba ar jaunatni īstenošanā. Tāpat NVO sektora pārstāvji izteikti biežāk norādījuši uz nepieciešamību pēc lielāka finansējuma, kā arī labākas starpinstitūciju sadarbības, savukārt retāk aktualizējuši nepieciešamību pēc papildu cilvēkresursiem. Savukārt pašvaldību pārstāvji aktualizē tieši papildu cilvēkresursu nepieciešamību, kā arī problēmas aktivizēt jauniešus līdzdalībai. Šajā izvērtējumā Rīgā strādājošie izteikti biežāk norādījuši uz nepieciešamības pēc plašākas NVO iesaistes un labākas starpinstitūciju sadarbības, kas turpmākajos gados pašvaldībā būtu jāveic. Jaunatnes organizāciju kapacitāte ir jāstiprina, samazinot birokrātisko slogu dažādos nevalstisko organizāciju projektu konkursos un atvēlot finansējumu gan projektu administrēšanai, gan aktivitātēm.


3. Jaunatnes jomā iesaistīto darbinieku kapacitāte. Rīgas jaunatnes darbinieku kapacitāte jāattīsta, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu un resursus jaunatnes darba plānošanai un koordinēšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, LJP aicināja partijas atbildēt uz šādiem jautājumiem:
1. Kādi ir Jūsu partijas un kandidātu plāni, lai veicinātu un atbalstītu jaunatnes darba attīstību Rīgā?
2. Kādi ir Jūsu partijas un kandidātu plāni attiecībā uz finanšu instrumentu pieejamību jaunatnes darbam, tai skaitā jaunatnes nevalstiskajām organizācijām, Rīgā?

No 15 partijām saņēmām atbildes no 4 partijām (partijas sakārtotas secībā pēc saņemtajām atbildēm) - Attīstībai/Par! PROGRESĪVIE, SDP "Saskaņa", Nacionālā apvienība, Jaunā konservatīvā partija.

Aicinām iepazīties ar partiju atbildēm! 

Partiju atbildes:

Attīstībai/Par! PROGRESĪVIE

SDP "Saskaņa"

Nacionālā apvienība

Jaunā konservatīvā partija


Dalies:

Aktuāli