LJP iesniedz priekšlikumus likumprojektam “Brīvprātīgā darba likums”

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) ir iepazinusies ar likumprojektu “Brīvprātīgā darba likums” un konsultējusies ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju un lūdz, LR Izglītības un zinātnes ministriju steidzamības kārtā, saskaņot biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” sagatavotos priekšlikumus likumprojektam “Brīvprātīgā darba likums” pirms iesniegšanas LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā grozījumu iesniegšanai Saeimā izskatīšanai 3.lasījumā.IZM

  1. Virzītajā likumprojekta redakcijā ir atstāta redakcija:

(2) Personas vecumā no 13 līdz 15 gadiem ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, ja viņa likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu.

Saskaņā ar LR likumdošanu vecāki / aizbildņi atbild par jaunieti vecumā līdz 18 gadiem. Šis pants ir traktējams kā fakts, ka valsts neievēro Bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipus (pilngadīgas personas par bērniem atbild vecumā līdz 18 gadiem), kas, mūsuprāt, pretēji Labklājības ministrijas viedoklim, prevalē pār Darba likumdošanas normām, attiecībā uz nepilngadīgām personām.

  1. Virzītajā likumprojekta redakcijā ir atstāta redakcija:

(3) Nepilngadīga persona no mācībām brīvajā laikā veic tās vecumam, drošībai, veselībai un tikumībai nekaitīgu brīvprātīgo darbu, kas veicina zināšanu, prasmju, iemaņu un saskarsmes attīstību.

Esošā redakcija ir cilvēku rīcības ierobežojoša attiecībā uz pastāvošo praksi un tai būtu jābūt [...] no mācībām brīvajā laikā vai ar atbildīgās personas par mācību procesu atļauju [...].

Daudzi pasākumi, kuros iesaistās jaunieši, ir tieši mācību laikā un ir nepamatoti ierobežot jauniešu brīvprātīgo darbu (BD) ar šādu normu. Jo īpaši ņemot vērā, ka nereti tieši mācību iestādes veicina jauniešu iesaisti BD, novērtējot BD pievienoto vērtību jauniešu zināšanu iegūšanā, prasmju un attieksmju veidošanā. Atstājot esošo redakciju, automātiski tiek aizliegts BD skolēnu vidū - vecumā, kas visvairāk ietekmē personas vērtīborientāciju turpmākai dzīvei.

Gadījumā, ja nepiekrītat piedāvātajai redakcijai, lūdzam sniegt skaidrojumu, ar ko atšķiras nepilngadīgo jauniešu iesaiste sporta sacensībās un mācību olimpiādēs, kas arī notiek mācību laikā, un nepilngadīgo jauniešu līdzdalību brīvprātīgajā darbā, ņemot vērā neapstrīdamu faktu, ka visos gadījumos jaunieši iegūst jaunas zināšanas un attīsta kādas savas prasmes, talantus.

  1. Virzītajā likumprojekta redakcijā ir atstāta redakcija

8) reizi gadā, iesniedzot gada pārskatu, sniegt informāciju par brīvprātīgo darbu, norādot: […] brīvprātīgā darba veicēju nostrādāto stundu skaitu;

BD stundu uzskaiti nosakot kā obligātu ne brīvprātīgu pasākumu, valsts uzliek biedrībām, kas strādā ar jauniešiem papildus administratīvo slogu, pretī nesniedzot finansējumu administratīvo prasību izpildei. Ir jāņem vērā fakts, ka jauniešu BD specifika ir tā, ka jaunieši procentuāli visvairāk iesaistās tieši īstermiņa BD, ne ilgtermiņa BD un apstiprinot likumprojektu esošajā redakcijā, valsts veido pamatu tam, ka jaunatnes organizācijās un organizācijās, kas strādā ar jauniešiem, turpmāk vai nu tiks likvidētas vispār (jo pamatā visas organizācijas darbojas uz brīvprātīgo resursu pamatprincipiem) vai formāli neīstenos BD (būs slēptā jauniešu iesaiste BD vai BD tiks veidoti jauni nosaukumi, nepakļaujot nepilngadīgās personas likumam), kas ir nepieļaujams, domājot par valsts vienmērīgu, kvalitatīvu attīstību, jo īpaši reģionos. Aicinām likumprojektā iekļaut atsevišķu dalījumu prasībām attiecībā uz BD nostrādāto stundu uzskaiti, nodalot ilgtermiņa un īstermiņa BD.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli