Līdzdarbības līgums Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu - Izglītības un zinātnes ministrija

2017.gada jūnijā tika parakstīts līdzdarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju. Līguma kopējā summa 16400.00 eur un noslēgts līdz 2018.gada 31.decembrim.

Līguma ietvaros LJP īstenos sekojošus pasākumus:

- vismaz divus strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus;

- ne retāk kā reizi divos mēnešos sniedz informāciju masu medijiem par strukturētā dialoga aktualitātēm;

- organizē vienu jauniešu aptauju par jaunatnes politikas nozarē izvirzītājām prioritātēm strukturētā dialoga ietvaros;

- organizē vismaz trīsdesmit diskusijas par strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos;

- sagatavo jauniešu viedokļu apkopojumu par diskusiju rezultātiem;

- sagatavo starpziņojumu par strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītās prioritātes ES līmenī izstrādātajām rekomendācijām;

- sagatavo divas atskaites par notikušajiem pasākumiem un mediju monitoringu;

- sniedz atzinumus par vismaz desmit ES un Eiropas Padomes dokumentiem, apkopojot jauniešu viedokļus;

- nodrošina dalību vismaz trijās Eiropas Jaunatnes Foruma sanāksmēs;

- nodrošina dalību četrās Jauniešu Garantijas ieviešanas padomes sēdēs;

- nodrošina dalību pēc nepieciešamības citās ar Jauniešu Garantijas ieviešanu saistītajās diskusijās un publiskajos pasākumos;

- sagatavo pārskatu par paveiktajiem uzdevumiem un nodrošina prezentāciju Jaunatnes konsultatīvajā padomē katra gada beigās.

Aktuāli