Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)

Arodbiedrības ir neatkarīgas nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Arodbiedrību likumu (stājās spēkā 2014.gada 1.novembrī), citiem spēkā esošiem likumiem un Latvijas Republikas arodbiedrību statūtiem.
Arodbiedrības mērķis – pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.

Latvijas arodbiedrības:

  • apvieno nozaru un profesionālās arodbiedrības kopējo darba, ekonomisko un sociālo tiesību aizstāvībai;
  • īsteno sociālo dialogu ar valdību un darba devēju organizācijām;
  • pārstāv darbinieku intereses valsts un pārvaldes institūcijās un tiesā;
  • veic likumu, citu tiesību aktu projektu ekspertīzi un izstrādā priekšlikumus izmaiņām;
  • organizē savu biedru izglītošanu;
  • piedalās starptautiskajā arodbiedrību kustībā.
E-pasts
lbas@lbas.lv
Group
Asociētie biedri

Aktuāli