Jauniešu NVO aicinātas piedalīties Jauniešu garantijas* programmas veidošanā

12.martā LJP izpilddirektore Inese Šubēvica tikās ar Labklājības ministrijas (LM) par Jauniešu garantijas (JG) programmas atbildīgajām amatpersonām - LM Darba tirgus politikas departamenta  direktoru Imantu Lipski, LM Darba tirgus politikas departamenta vecāko referenti Aļonu Nikolajevu un Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece pamatdarbības jautājumos Sandru Šimkus. Tikšanās piedalījās arī Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka un Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā  Sanda Brūna.

Tikšanās tika organizēta ar mērķi pārrunāt aktuālos jautājumus Jauniešu garantijas programmas īstenošanās kontekstā un runāt konkrēti par kritērijiem, kādi ir noteikti jauniešiem dalībai programmas pasākumos, lai skaidrāk varētu definēt jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem lomu un iesaistes iespējām.

Tikšanās noritēja uz sadarbību vērstā gaisotnē, par ko LJP izsaka pateicību un gandarījumu.

Vēlamies vērst NVO uzmanību, ka iesaistot jauniešus – invalīdus atbalsta apjoms ir daudz lielāks, kā iesaistot pārējos NEET jauniešus – jauniešus, kas nemācās un nestrādā un kas klasificējas bezdarbnieka statusam: http://www.lm.gov.lv/text/224

 Aicinām ikvienu organizāciju izteikt viedokli, rakstot uz ljp@ljp.lv par sekojošo:

 1. Pasākums “Pirmā darba pieredze jaunietim”
 • būtiski ir vērst uzmanību uz to, ka šī pasākuma tiešā mērķa grupa ir jaunieši, kas tikko ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību (beiguši skolu);
 • būtiski ir ņemt vērā, ka šis pasākums ir vērsts uz jaunu darba vietu veidošanu un jauniešu darba pieredzes iegūšanu;
 • pasākuma atbalsta intensitāte nav saistoša NVO sektoram, jo NVO lielākoties ir ļoti ierobežoti līdzekļi jaunu darba vietu veidošanai, tās darbojas pamatā uz projektu finansējuma bāzes;
 • ņemot vērā pasākuma dziļāko būtību (pēc izglītības iegūšanas) netiek paredzēts vecuma cenza samazināšana (šobrīd – 18 līdz 29 gadi)

Laikā, kad NVO ir procentuāli maz algotu darba vietu, šī ir laba iespēja NVO tikt pie darbiniekiem, ar atbilstošu izglītību.

LM ir atvērta izskatīt iespēju par atbalsta palielināšanu NVO sektoram, ja NVO pašas skaidri definēs prioritārās darba vietas (jomas), kuru izveidē NVO ir ieinteresētas (jurists, psihologs, vides inženieris, u.tmldz.)

LŪGUMS NVO LĪDZ 25.MARTAM IESŪTĪT UZ ljp@ljp.lv INFORMĀCIJU PAR AKTUĀLĀM UN NEPIECIEŠAMĀM AUGSTI KVALIFICĒTĀM DARBA VIETĀM, KO NVO BŪTU IEINTERESĒTAS VEIDOT, JA TIKTU PALIELINĀTS ATBALSTA APJOMS NVO.

2. Pasākums “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)

 •  būtiski ir ņemt vērā, ka šis pasākums ir vērsts uz jaunu darba vietu veidošanu;
 • pasākuma atbalsta intensitāte nav saistoša NVO sektoram, jo NVO lielākoties ir ļoti ierobežoti līdzekļi jaunu darba vietu veidošanai, tās darbojas pamatā uz projektu finansējuma bāzes;
 • ņemot vērā, ka  pasākumā var veidot mazkvalificēta darba vietas – LM ir atvērti izskatīt iespēju samazināt vecuma cenzu un veidot pasākumu pieejamu jauniešiem jau no 15 gadu vecuma (šobrīd – 18 līdz 29 gadi)

Laikā, kad NVO ir procentuāli maz algotu darba vietu, šī ir laba iespēja NVO tikt pie darbiniekiem, kas var veikt NVO ikdienas darbus, kas neprasa speciālu izglītību vai iepriekšēju pieredzi kā vien vēlmi izzināt dažādās darba iespējas un vēlmi mācīties.

LM ir atvērta izskatīt iespēju par atbalsta palielināšanu NVO sektoram, ja NVO pašas skaidri definēs prioritārās darba vietas (jomas), kuru izveidē NVO ir ieinteresētas (projektu vadītāju asistenti, lietveži, aktivitāšu koordinatori, u.tmldz.)

LŪGUMS NVO LĪDZ 25.MARTAM IESŪTĪT UZ ljp@ljp.lv INFORMĀCIJU PAR AKTUĀLĀM UN NEPIECIEŠAMĀM AUGSTI KVALIFICĒTĀM DARBA VIETĀM, KO NVO BŪTU IEINTERESĒTAS VEIDOT, JA TIKTU PALIELINĀTS ATBALSTA APJOMS NVO.

3. Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 • būtiski ir ņemt vērā, ka šis pasākums nav vērsts uz jaunu darba vietu veidošanu, bet gan uz iespēju jauniešiem gūt darbam nepieciešamās prasmes un tieši NVO sektorā;
 • programmas stiprā puse ir tā, ka NVO jauniešiem ir iespēja iepazīties ar daudzveidīgu darba pieredzi, ņemot vērā to, ka NVO lielākoties nav strikta hierarhija un atbildības jomu dalīšana;
 • ja pašvaldības JG 3.komponentē, ko administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, īstenos stratēģisku un kvalitatīvu sadarbību ar NVO sektoru, šī pasākuma nozīmīgums mazināsies un līdzekļus būs iespējams novirzīt tām programmām, kur tas ir nepieciešams, fokusējoties uz kvalitāti.

Šis pasākums ir papildus iespēja NVO stratēģiski un sistemātiski strādāt ar jauniešiem, kas iesaistās NVO ikdienas darbā, motivējot tos atgriezties izglītības sistēmā.

LM ir atvērta izskatīt iespēju samazināt vecuma cenzu un/vai attīstīt programmu, iekļaujot papildinājumus, lai NVO  motivētu jauniešus nodarbinātības periodā iekļauties izglītības sistēmā (šobrīd – 18 līdz 24 gadi).

LŪGUMS NVO LĪDZ 25.MARTAM IESŪTĪT UZ ljp@ljp.lv INFORMĀCIJU PAR a) vai Jūs šobrīd izmantojiet šo pasākumu savā NVO, b) kas, Jūsuprāt, ir lielākie ierobežojumi vai veicinošie faktori NVO iesaistei šajā programmā?

4. Pasākums “Neformālās izglītības programmu īstenošana”

 • būtiski ir atzīmēt, ka šeit galvenais izaicinājums ir tieši terminoloģijas lietošana Latvijā, kas normatīvo aktu kontekstā, uzliek papildus slogu, definējot pasākuma atbalsta kritērijus;
 • tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums uz pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai, kur NVO būs iespēja startēt ar saviem piedāvājumiem. Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.

5. Pasākums “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana”

 • būtiski ir vērst uzmanību uz to, ka šis pasākums ir pamata vērsts uz jauniešiem ar īpašām pazīmēm, piemēram, bezdarbniekam ir bērni, maznodrošinātā statuss, izglītības iestādes atrodas vairāk ka 20 km no mājām, u.c.);
 • tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums uz pakalpojumu sniegšanu mērķa grupai, kur NVO būs iespēja startēt ar saviem piedāvājumiem. Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.

6. Pasākums “Karjeras konsultācijas”

 • ņemot vērā, ka IZM šobrīd tiek strādāts pie jaunas karjeru konsultāciju pieejamības programmas, šīs programmas nosacījumi netiks mainīti;
 • LJP aicina LM rast risinājumus un iespējas investēt NVA darbiniekos – karjeras konsultantos – paaugstinot to kvalifikāciju darbā specifiski ar NEET jauniešiem.

7. Pasākums “Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei”

 • būtiski NVO ir pievērst uzmanību, ka šī programma ir izmantojama, lai kompensētu NEET jauniešiem papildus radušos izdevumus, kas saistīti ar darbu vai izglītības iegūšanu;
 • būtiski ir vērst uzmanību, ka šī programma attiecas tikai uz daļu atbalsta pasākumiem: neformālās izglītības programmas īstenošanā; profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas īstenošanā; darbnīcas jauniešiem (tikai transporta izdevumus); pirmā darba pieredze jaunietim un subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām).

8. Pasākums “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”

Šis pasākums tika atzīts par visneviennozīmīgāko! Izvērtējot LJP priekšlikumus par izglītības sliekšņa samazināšanu, kā kritēriju dalībai pasākumā, LM apņēmās papildus izvērtēt normatīvos aktus, kas reglamentē jauniešu iespēju piedalīties ar izglītības iegūšanu saistītos pasākumos un gadījumā, ja normatīvie akti nebūs pretrunā ar pasākuma būtību, izvērtēt iespēju samazināt vecuma cenzu (šobrīd – 18 līdz 29 gadi) dalībai šajā atbalsta pasākumā. LM ir atvērts meklēt risinājumu, lai pasākumu padarītu interesantāku mērķa grupai, t.sk. kā alternatīvu nepieciešamajai izglītībai izvērtēt kritēriju – iepriekšēja pieredze.

9. Pasākums “Darbnīcas jauniešiem”

Šis pasākums ir unikāla iespēja jauniešiem iepazīties ar tieši viņiem vispiemērotāko profesiju maksimāli īsā laikā. LJP un LM sadarbībā ar NVA noteikti turpinās darbu pie šī pasākuma attīstības.

Ņemot vērā, ka šāda iespēja būtu vēl aktuālāka, ja jauniešiem šis pasākums būtu pieejams vasaras brīvlaikā, LM ir ļoti atvērts domāt par kādiem papildus motivējošiem pasākumiem skolām, kas iesaistās šajā pasākumā, lai varētu tā darbību īstenot arī vasaras mēnešos.

Šī tikšanās šaurākā lokā un darba noskaņā noteikti nebija pēdējā.

LJP aicina sūtīt informāciju par pozitīvajiem un negatīvajiem piemēriem, piedaloties (vai pieņemot lēmumu par to, ka NVO nepiedalās kādu pasākumu īstenošanā, neiesaista/nemotivē jauniešus piedalīties JG atbalsta pasākumos) JG atbalsta pasākumos NEET jauniešiem uz ljp@ljp.lv.

* www.jauniesugarantija.lv / par 18.02.2015. Jauniešu garantijas īstenošanas konsultatīvajā padomē apskatītajiem jautājumiem lasiet šeit.

Informāciju sagatavoja: Inese Šubēvica, LJP izpilddirektore, 29209607

visi_logo


Dalies:

Aktuāli