Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam nodot sabiedriskai apspriešanai

Sadaļa

Līdz 8.martam Latvijas jauniešiem, jaunatnes organizācijām, jaunatnes jomā strādājošajiem, ir iespēja izteikt savu viedokli par nākamo 7 gadu redzējumu, mērķiem un virzienam jaunatnes jomā.

Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas jaunatnes politiku turpmākajiem septiņiem gadiem. Pamatnostādnes nosaka jaunatnes politikas mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus. Balstoties uz Pamatnostādnēm, tiks izstrādāts īstermiņa plānošanas dokuments, ko apstiprina izglītības un zinātnes ministrs – Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam, kura īstenošanas darbība ik gadu tiks aktualizēta par vienu gadu uz priekšu.

Līdz 8.martam, Izglītības un zinātnes ministrija aicina jaunatnes jomas pārstāvjus, pašus jauniešus un citus interesentus izteikt savu viedokli par Pamatnostādnēm, rakstot uz e-pasta adresi: randa.kenge@izm.gov.lv ar norādi “Priekšlikumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēm”.

Ar visiem, ar Pamatnostādnēm saistītajiem dokumentiem, iepazīties var TE.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli