Izveidots sociālās ietekmes pārvaldes pārskats Baltijas valstīs

Sadaļa

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm - Latvijas Jaunatnes padomi (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) kopš 2021. gada sākuma īsteno Erasmus+ projektu BALTIC: YOUTH: IMPACT. Projekta mērķis ir uzlabot jaunatnes organizāciju prasmes un zināšanas sociālās ietekmes pārvaldībā (mērīšanā, izvērtēšanā un komunikācijā) un veicināt izpratni par sociālās ietekmes pārvaldības nozīmīgumu, izstrādājot praktiskus, lietotājiem draudzīgus sociālās ietekmes pārvaldības rīkus.

Projekta BALTIC: YOUTH: IMPACT pirmajā posmā tika pētīts, vai un kā Baltijas valstu jaunatnes organizācijas un sociālie uzņēmumi mēra savu sociālo ietekmi. Projekta partneri aptaujāja jaunatnes organizācijas un sociālos uzņēmumus savās valstīs, identificējot labos piemērus un prakses, kā arī apkopoja ieteikumus jaunatnes organizācijām sociālās ietekmes pārvaldībā.

Projektā tika apkopoti dati no vairāk kā 50 jaunatnes organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas strādā ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes organizācijas un padomes, studentu asociācijas un universitāšu klubi, kā arī sociālie uzņēmumi, kas strādā jaunatnes jomā. Katrā valstī tika veiktas piecas padziļinātāss intervijas - trīs ar organizācijām, kuras mēra savu ietekmi, un divas ar tām, kuras to nedara. Rezultātā tika sagatavots sociālās ietekmes pārvaldes pārskats, kurā sniegts apkopojums par iepriekšējiem pētījumiem, kas veikti par sociālo ietekmi, apskatīti Baltijas valstu organizāciju labie piemēri ietekmes pārvaldībā un piedāvāti praktiski ieteikumi, kā organizācijām sākt mērīt savu sociālo ietekmi.

Pārskats pieejams pielikumā.

Projekts BALTIC: YOUTH: IMPACT tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli