Izsludināts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkurss jaunatnes organizācijām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai”
 
Konkursa mērķis – aktivizēt jaunatnes organizāciju darbību un ilgtspēju, kā arī nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām, Eiropas jaunatnes programmām un darba ar jaunatni sniegtajiem pakalpojumiem, sniedzot atbalstu līdz 10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām, to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 3800.00.

Projekta iesniedzējs
Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācija:
•    kura ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā (atbilstoši Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam);
•    kurai nav piešķirts finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. sadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros;
•    kura nav iesniegusi projekta iesniegumu konkursa 2.2.2. apakšsadaļā “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

Jaunatnes organizācijai jābūt ierakstītai jaunatnes organizāciju sarakstā

Plašāk par konkursu šeit.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli