Ir saņemts atbalsts LJP kapacitātes stiprināšanai

AtbalstsAr 2013.gada septembri Latvijas Jaunatnes padome uzsāk īstenot projektu „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0””. Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda administratīvo atbalstu. Projekta īstenošanas laiks ir līdz pat 2015.gada beigām, bet ar noteikumu, ka katra gada beigās ir jāaizstāv tekošā gada programma, iesniedzot atbilstoša apjoma un satura atskaites un jāprezentē nākamā gada plānotās darbības. Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.

Darbības programma tiks īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā. Darbības programmas galvenie pasākumi ir iedalāmi trīs aktivitāšu jomās:

  1. Ilgtspējīga organizācijas attīstība: LJP struktūras analīze un uzlabošana; attiecību starp biedriem stiprināšna, jaunu biedru piesaiste, brīvprātīgo piesaiste; finanšu resursu piesaiste;
  2. Aktīva darbība lēmumu pieņemšanā, interešu aizstāvībā un pārstāvībā: Apmācības, pozīciju un viedokļu dokumentu izstrāde, pārstāvība darba grupās un padomēs; biedru un jauniešu viedokļu apkopošana;
  3. Līdzdalība un iesaistīšanās platformās: Iesaistīšanās un aktīva līdzdalība eLPA, LAPAS un Eiropas Jaunatnes forumā. Galvenie plānotie rezultāti ir LJP lomas un nozīmes palielināšanās jaunatnes politikas ieviešanas procesā; LJP kā vērā ņemams sadarbības partneris gan jaunatnes orgnaizācijām, gan politikas veidotājiem un ieviesējiem.

2013.gadā ir iecerēts veikt LJP funkciju auditu, uz kā pamata Ziemas sesijā, visām dalīborganizācijām (DO) tiekoties, jāvienojas par turpmāko LJP struktūru. Ir iecerēts organizēt Rudens jaunatnes politikas forumu, pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju, apmācību pēcpusdienas interešu aizstāvībā, sadarbības veidošanā, veidot un tikties interešu aizstāvības grupā un nodarbinātības darba grupā. Pateicoties finansējuma saņemšanai projektam, LJP darbosies algoti darbinieki, kuri būs atbildīgi arī par sadarbības attīstību ar esošajām DO un veicinās jaunu organizāciju iesaisti LJP darbā, attīstīs LJP līdzdalību dažādās sadarbības platformās un ministriju darba grupās, konsultatīvajās padomēs. Mēs apzināmies un ticam, ka sadarbojoties cieši roku rokā spēsim visi kopā padarīt LJP par spēcīgāko jauniešu interešu lobiju Latvijā, par spēcīgu sadarbības platformu jaunatnes politikas jomā Latvijā un atzītu sadarbības partneri valsts un pašvaldību institūcijām. Ikviena DO ir aicināta iesaistīties ar savām idejām, resursiem un līdzdalību!

Uz tikšanos, LJP valde.

SIF_EEZ_logo

Šī publikācija ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”


Dalies:

Aktuāli