Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā - NVO fonds 2017

Projekta mērķis ir īstenot interešu aizstāvības darbību jaunatnes politikas jomā, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes.

Projekta mērķa grupa ir LJP dalīborganizācijas (šobrīd 34), jaunatnes darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti (ne mazāk kā 10 pašvaldībās) un jaunieši vecumā no 13-25 gadiem (saskaņā ar likumu “Jaunatnes likums”) - ne mazāk kā 10 (SD vēstnieku programmā iesaistītie jaunieši, kuri attīsta savas prasmes un pieredzi caur tiešās līdzdalības iniciatīvām.

Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā – LJP savu IA darbību rezultātu kvalitatīvai nodrošināšanai sadarbojas ar organizācijām un pašvaldībām no visas Latvijas.

Projekta galvenās aktivitātes ir līdzdalības nodrošināšana, atzinumu sniegšana, Eiropas jaunatnes politikas īstenošana Latvijā, paralēli nodrošinot projekta vadības kvalitatīvu darbu. Projekta laikā plānots sasniegt sekojošus kvantitatīvus rezultātus: Apmeklēto sēžu un sanāksmju skaits – 100, Apmeklēto pasākumu skaits – 30, Sagatavoto atzinumu skaits – 5, Sagatavotie viedokļi (pozīcijas, saskaņojumi) par starptautisko likumdošanas jaunatnes jomā pārnesi Latvijā – 5, Apmeklēto starptautisko pasākumu skaits – 5, Organizēto diskusiju (online un klātienē) skaits – 13, sekmējot NVO sektora līdzdalības nodrošināšanu lēmumu pieņemšanā, jauniešu viedokļu paušanu ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā, LJP kā interešu aizstāvja jaunatnes jomā atpazīstamību valsts pārvaldē un pašvaldībās, jaunas pieredzes iegūšanu atzinumu sagatavošanas procesos un arvien jaunu cilvēku iesaisti IA jomā un jaunas pieredzes ES jautājumu integrēšanā Latvijā gūšanu.

Projekts tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “NVO fonds” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.janvāris – 31.oktobris (10 mēneši). Projekta kopējais budžets: 8000.00 EUR (līguma Nr.2017.LV/NVOF/IAS/010/06), kas tiks novirzīts 2 ekspertu IA jomā iesaistes nodrošināšanai.

Aktuāli