Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts
Atdalīt ar komatu

LJP 4.0 - Aktīvo iedzīvotāju fonds

Projekta "LJP 4.0" mērķis ir 12 mēnešu laikā no 2021. gada aprīļa stiprināt Latvijas jaunatnes padomi, ieviešot kvalitātes vadības un M&E pieeju ikdienas darbā un attīstot biedrības saimniecisko darbību. "LJP 4.0" sniegs ieguldījumu LJP kapacitātes, finanšu ilgtspējas, atpazīstamības un vietējas sadarbības veicināšanā īstermiņā un ilgtermiņā.

Projekts "Baltic: Youth: Impact" - Erasmus+

Projekta "Baltic: Youth: Impact" mērķis ir 17 mēnešu laikā sākot no 2021. gada janvāra uzlabot Baltijas valstīs esošo jaunatnes darbinieku prasmes un kompetences, kas saistītas ar sociālās ietekmes radīšanu (ietekmes apzināšanās, mērīšana, izvērtēšana un komunikācijas stratēģijas). Tāpat mērķis ir popularizēt sociālās ietekmes radīšanas nozīmi starp jaunatnes organizācijām, lēmumpieņēmējiem un ieinteresētajām personām Baltijas valstīs.

LJP 3.0 - AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS

Projekta "LJP 3.0" mērķis ir 24 mēnešu laikā no 2020. gada septembra organizēt aktivitātes jaunatnes NVO nozīmes stiprināšanai Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros paredzētas tādas aktivitātes kā: mediju kampaņa, jaunatnes organizāciju atpazīstamības un publiskā tēla veicināšanai; interešu aizstāvības aktivitātes, panākot labvēlīgu darbības vidi...

"LJP - Youth Voice Matters!" - British council

Projekta mērķi: palielināt krieviski runājošo jauniešu un jaunatnes organizāciju pārstāvniecību Latvijas jaunatnes politikas attīstībā, veicināt piedalīšanos lēmumu pieņemšanā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem; pamanīt iespējas, kas var palīdzēt integrēt krievvalodīgo jauniešu organizācijas un viņu jauniešus LJP tīklā, lai kopīgi aizstāvētu...

LJP darbības nodrošināšana 2019-2020 - Jaunatnes politikas valsts programma

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt LJP darbību un pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organzāciju intereses. Projekta tiešais mērķis ir uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot LJP darbību atbilstoši visām...

YOUTH.INFO: FUTURE YOUTH INFORMATION TOOLBOX - ERASMUS+

Latvijas Jaunatnes padomes 2017. gada septembrī uzsākusi īstenot Erasmus+ projektu “Youth.Info: Future Youth Information Toolbox”. Nākamo divu gadu laikā 9 partneri no 8 dažādām valstīm sadarbosies, lai paaugstinātu jauniešu informācijas pakalpojumu kvalitāti un izplatību. Projekta partneri: Creativitas, Lietuva ERYICA, Luksemburga Åbo Akademi...

Līdzdarbības līgums Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu - Izglītības un zinātnes ministrija

2017.gada jūnijā tika parakstīts līdzdarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju. Līguma kopējā summa 16400.00 eur un noslēgts līdz 2018.gada 31.decembrim. Līguma ietvaros LJP īstenos sekojošus pasākumus: - vismaz divus strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus; - ne retāk kā reizi divos mēnešos sniedz informāciju masu medijiem par...

Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018 - Eiropas komisija

2017.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) noslēdza granta līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta īstenošanu 2017. un 2018.gadā. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to jauniešu, kuri iepriekš nav...

Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā - NVO fonds 2017

Projekta mērķis ir īstenot interešu aizstāvības darbību jaunatnes politikas jomā, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes. Projekta mērķa grupa ir LJP dalīborganizācijas (šobrīd 34), jaunatnes darbinieki un jaunatnes...

Aktuāli