LJP pozīcija par neformālo izglītību

Neformālā izglītība darbā ar jaunatni ir ārpus formālās izglītības organizēta, uz jauniešu vajadzībām un interesēm balstīts, plānots un vadīts process un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība, kas veicina kompetenču attīstību. Neformālā izglītība veicina jauniešu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanos, kā arī veicina to līdzdalību un iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Valsts veicina un rod atbalstu neformālās izglītības iespējām vienlīdzīgi formālajai un interešu izglītībai un tās netiek pretnostatītas.

Normatīvajos aktos (Izglītības likumā, Jaunatnes likumā u.c.) nepieciešams nostiprināt neformālās izglītības definīciju un norises kārtību.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli