LJP pozīcija par iniciatīvām “Jauniešiem draudzīga pašvaldība” un “Jaunatnes galvaspilsēta”

1. Iniciatīvu Nolikumus apstiprina un titulus piešķir Jaunatnes lietu konsultatīvā padome, īsteno – Izglītības un zinātnes ministrija. Nolikumiem kā pielikums tiek pievienota pieteikuma anketa.

2. Titulu “Jauniešiem draudzīga pašvaldība” piešķir pašvaldībai uz 3 gadiem, titulu “Jaunatnes galvaspilsēta” piešķir uz 1 gadu.

3. Tituls “Jauniešiem draudzīga pašvaldība”:

3.1. Par titula piešķiršanas augstākajiem standartiem tiek noteikti UNICEF Bērniem draudzīgas pašvaldības iniciatīvas standarts par titula piešķiršanas kārtību un ES Padomes Rezolūcija par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā („ES jaunatnes stratēģija”)

3.2. Pēdējo 2 gadu laikā ir veikts pašvaldības izvērtējums darbam ar jaunatni pēc Vispārējiem rādītājiem darbam ar jaunatni.

3.3. Pēdējo 3 gadu laikā ir veikts Jaunatnes politikas īstenošanas indekss.

3.4. Ir izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā padome un/vai Jauniešu dome un to darbība ir uzskatāmi pierādāma.

3.5. Ir izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadam vai ir izveidota atsevišķa sadaļa jauniešiem pašvaldības attīstības programmā.

3.6. Pašvaldība algo jaunatnes lietu speciālistu un ne mazāk kā 1 jaunatnes darbinieku uz katriem 3000 jauniešu vecumā no 13-25 gadiem.

3.7. Pašvaldībā ik gadu tiek organizēts Jauniešu forums, kurā tiekas jaunieši un politikas veidotāji, un ne retāk kā pusgadā, neformālas tikšanās ar jauniešiem.

3.8. Pašvaldība veicina jauniešu uzņēmējdarbību.

3.9. Ir pierādāms, ikgadējā piešķirtā budžeta zem atsevišķa budžeta koda, darbam ar jaunatni attīstībai pieaugums.

3.10. Pašvaldībā ir izveidota infrastruktūra jauniešiem daudzveidīga brīvā laika pavadīšanai.

3.11. Pašvaldībā ik gadus tiek īstenoti dažādi neformālās izglītības pasākumi (vismaz 4).

3.12. Pašvaldība iesaistās starptautiskos jauniešu sadarbības projektos.

3.13. Pašvaldība nodrošina dažādas karjeras izglītības iespējas jauniešiem.

3.14. Pašvaldība ir apzinājusi sava novada jauniešu organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, un saraksts ir publicēts pašvaldības mājas lapā jauniešiem paredzētā sadaļā.

3.15. Pašvaldība nodrošina ikgadēju atbalstu novada jauniešu organizācijām un organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, uzdevumu deleģēšanas vai projektu konkursu veidā un nodrošina telpas organizāciju darbībai.

3.1.6. Pašvaldība īsteno uzskatāmus starpinstitucionālās sadarbības pasākumus.

3.17. Pašvaldība nodrošina atbalstu jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku profesionālai pilnveidei.

3.18. Pašvaldība īsteno neformālās izglītības integrēšanas pasākumus novada vispārējās izglītības iestādēs.

3.19. Pašvaldība atbalsta starppaaudžu sadarbības pasākumus.

3.20. Pašvaldība īsteno atbalsta sistēmu izglītības iegūšanai visos izglītības līmeņos.

3.21. Pašvaldība ik gadu rīko konkursu „Gada jaunietis”.

3.22. Pašvaldība atbalsta jauniešu veselības veicināšanas pasākumu norisi pašvaldībā.

3.23. Iniciatīvai centralizēti tiek izveidots logo / atpazīšanās zīme, kas kalpo par kvalitātes zīmi pašvaldībai un ir paredzēta tā izmantošana pašvaldības ikdienas darbā.

4. Tituls “Jaunatnes galvaspilsēta”:

4.1. Titulu piešķir, izvērtējot sekojošus rādītājus:

4.1.1. Pašvaldībā ir veikts pašvaldības izvērtējums pēc Vispārējiem kritērijiem darbam ar jaunatni (105 kritēriji) un ir veikts Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa novērtējums.

4.1.2. Ir iesniegts uzskatāms nākamā gada plānoto pasākumu jauniešiem saraksts.

4.1.3. Pasākumi jauniešiem skar gan darba ar jaunatni, gan jaunatnes politikas jomas novada, nacionālā un starptautiskā mērogā.

4.1.4. Pašvaldībai nav neizpildītu saistību par noslēgtiem projektu finansēšanas līgumiem, kas attiecas uz jaunatnes jomu.

4.1.5. Pašvaldība īsteno gan īstermiņa, gan ilgtermiņa iniciatīvas jauniešiem.

4.2. Pēc pieteikumu izvērtēšanas, labākās 3 pašvaldības tiek nodotas publiskam balsojumam un publikas balsojums dod papildus punktus vērtēšanā. Publiskais balsojums ir izmantojams gadījumos, ja labāko trīs pašvaldību saņemtais punktu skaits atšķiras par maksimāli 10%.

4.3. Titula ieguvēja pienākums ir izveidot un iniciatīvas ietvaros lietot titula logo.

4.4. Titula ieguvējam tiek piešķirta naudas balva – 5000,00 eiro no IZM budžeta Valsts programmas ietvaros.

Titulu ieguvusi pašvaldība var atkārtoti pieteikties titulam ne ātrāk kā pēc 5 gadiem.

Pieņemta 2014-12-20

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli