LJP pozīcija par jaunatnes fonda izveidi

Izveidot jaunatnes fondu jaunatnes darba attīstības veicināšanai Latvijā, nodrošinot vienotu pieeju darbam ar jaunatni, finansējuma pieejamību, veicinot starpnozaru sadarbību jaunatnes jomā un uz attīstību virzītus jaunatnes politikas īstenošanu ilgtermiņā.

Jaunatnes fonda darbības jomas:

- Projektu konkursi

- Darbā ar jaunatni iesaistīto personu apmācība, sertifikācija un metodiskais atbalsts

- Biznesa inkubators jauniešu sociālajiem uzņēmumiem un atbalsts jauniešiem uzņēmējiem, īpaši NFTE modelis jauniešiem no ekonomiski vājām kopienām

- Aizdevumi projekta finansēšanai (līdzfinansējuma nodrošināšanai 100% attiecināmo izmaksu segšanai īdz gala maksājuma saņemšanai pēc gala atskaites apstiprinājuma)

- Tīklošanās un pieredzes apmaiņa fonda aktivitāšu ietvaros uz finansējumu pretendējošām un to apgūstošām organizācijām, jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām

- Jaunatnes informācijas sistēma

 

Finansējuma avoti:

Valsts budžeta finansējums

Ārvalstu finansējums

Piesaistītie ziedojumi

 

Finansējuma programmu darbības virzieni:

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 2.1 panta „Jaunatnes politika un darbs ar jaunatni” 4.punktu par jaunatnes politikas pamatprincipiem:

1) līdzdalība— nodrošināt jauniešiem iespēju iesaistīties jaunatnes politiku ietekmējošu lēmumu apspriešanā pirms to pieņemšanas;

2) informācijas pieejamība — sekmēt jauniešu nodrošināšanu ar viņu attīstības vajadzībām atbilstošu informāciju;

3) vienlīdzīgu iespējas — nodrošināt jauniešiem iespēju bez jebkādas diskriminācijas aktīvi piedalīties sabiedriskās, politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;

4) jauniešu interešu ievērošana— risinot ar jaunatni saistītus jautājumus, izvērtēt jauniešu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas;

5) labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumi — veicināt tādu apstākļu veidošanos, kuros jauniešiem ir iespēja būt ekonomiski patstāvīgiem Latvijas iedzīvotājiem;

6) jauniešu integrācija –veicināt starpkultūru dialogu visos jaunatnes politikas izstrādes un īstenošanas posmos.

7) mobilitāte un starptautiskā sadarbība – nodrošināt jauniešiem iespēju būt mobiliem, apgūt zināšanas un prasmes ārpus viņa dzīves vietas un veicāt citu valstu ieteikumu kā arī labās prakses apmaiņu un ieviešanu Latvijas jaunatnes politikā.

Finansējuma sadalei piešķirot ikgadēju tematisku prioritāti, kas no Eiropas Savienības gada tematiskās prioritātes ir adaptēta Latvijas jaunatnes vides svarīgāko vajadzību kontekstam.

Pieņemta 2014-12-20

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli