LJP pozīcija par aktīvu līdzdalību

Aktīva dalība sabiedriskajos un politiskajos procesos ir pamats spēcīgai, stabilai un pārtikušai sabiedrībai. Efektīva valsts pārvaldība ir iespējama tikai indivīdiem apvienojoties un īstenojot savas kopējās intereses. Jāveido pamatnosacījumi pilsoniski aktīvai sabiedrībai jauniešos, stiprinot jaunatnes nevalstisko/nevaldības organizāciju darbību, stiprinot līdzdalības un līdzdarbības kultūru bērnu un jauniešu vidū, kā arī tos regulāri izglītojot gan formālās un neformālās izglītības ietvaros, gan iesaistot lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldību un valsts līmenī.

Jāveicina vispārējās izglītības standartu satura uzlabošanu, veicinot politikas zinātnes un vietējās pašvaldības politikas un darbības aktualizēšanu izglītības iestādēs no 7.klases, nodrošinot, ka jaunieši tiek savlaicīgi izglītoti un iesaistīti dažādās līdzdalības formās - brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā, jauniešu centru darbībā, valsts un pašvaldības politikā un lēmumu pieņemšanas procesos (līdzdalības budžetā, vēlēšanās, sabiedriskās apspriešanās utt.), un uz to tiesībām kā iedzīvotāju atbildības jomām.

Pieņemta 08.11.2020

 

LJP pozīcija par iniciatīvu “Vēlēt no 16” jeb “Vote 16”

Atbalstīt iniciatīvu par izmaiņu veikšanu "Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" par vēlēšanu tiesību piešķiršanu republikas pilsētu un novadu domes vēlēšanās no 16 gadu vecuma.

Atbalstīt un rosināt vispārējās izglītības standartu satura uzlabošanu, veicinot politikas zinātnes un vietējās pašvaldības politikas un darbības aktualizēšanu izglītības iestādēs no 7.klases, nodrošinot, ka vēlētāji, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, tiek savlaicīgi izglītoti par valsts un pašvaldības politiku, darbību, uzbūvi un vēlēšanu tiesībām kā iedzīvotāju atbildības jomām.

LJP rosina valstī noteikt konkrētus sasniedzamos rādītājus pilsoniskās līdzdalības jomā jauniešu mērķauditorijā, pēc kuriem varētu lemt par vēlēšanu vecuma cenzu samazināšanu.

Steidzami atbalstīt jaunatnes organizāciju darbību un attīstību kā spēcīgāko instrumentu pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai Latvijā.

Pieņemta 06.03.2021 

Aktuāli