Nākotnes jauniešu informēšana un konsultēšana: balstoties uz informācijas vajadzībām un tendencēm

2017. gadā nogalē Erasmus+ KA2 projekta "Future Youth Information Toolbox" ietvaros Åbo Akademi University (Somija) veica aptauju visā Eiropā, tai skaitā arī Latvijā, lai pētītu jauniešu informācijas lietošanas paradumus un vajadzības, kā arī viņu pieredzi saistībā ar jauniešu informēšanas un konsultāciju pakalpojumiem. Deviņi projekta partneri sadarbībā ar to sadarbības partneriem veica aptauju 18 dažādās valstīs, 20 dažādās valodās. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 6000 jauniešu vecumā no 12 līdz 29 gadiem, lai gan ne visi respondenti atbildēja uz visiem jautājumiem. Aptuveni 2800 (apmēram 45%) respondentu atbildes bija visaptverošas un tās varēja izmantot novērtēšanai. Pētījumā piedalījās gan tie jaunieši, kuri ir izmantojuši jauniešu informācijas centru pakalpojumus, gan tie, kuri tos nav izmantojuši. Apmēram puse no saņemtajām atbildēm bija no jauniešiem, kuri nav izmantojuši jauniešu informēšanas un konsultāciju pakalpojumus. Projekta ietveros veiktais pētījums nepieciešams arī plašākai sabiedrībai, jo trūkst uz pierādījumiem balstītu pētījumu jaunatnes informācijas jomā, kas traucē nozares attīstībai.

Pētījumā analizēja jauniešu informācijas pakalpojumu kvalitāti, informācijas uzticamību un respondentu informācijas novērtējumu. Tas atklāja, ka informācija par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības un izglītības jautājumiem ir jauniešiem viegli pieejama, bet par tādām tēmām kā uzņēmējdarbība, mājoklis un nodarbinātība jauniešiem ir grūtāk iegūt uzticamu informāciju. Jaunieši norādīja, ka vēlētos, lai viņiem būtu vieglāk pieejama uzticama informācija par izglītības un nodarbinātības jautājumiem. Informācijas iegūšanai jaunieši izvēlas klātienes konsultācijas, interneta meklētājprogrammas un sociālos medijus. Neskatoties uz interneta popularitāti informācijas iegūšanai, jaunieši norāda, ka bieži ir grūti novērtēt tajā atrastās informācijas ticamību. Liela daļa no respondentiem izmanto un uzticas jauniešu informācijas un konsultācijas centros sniegtajai informācijai, kā arī ir ļoti apmierināti tajos saņemtajiem pakalpojumiem. Aptauja parādīja jauniešu informēšanas un konsultāciju pakalpojumu nozīmi Eiropā.

Projekta ietvaros tiek izmantota arī nākotnes prognozēšanas metodoloģija, lai identificētu jauniešu informācijas un konsultāciju pakalpojumu stratēģisko virzienu. Balstoties uz to sagatavots kopsavilkums, kurā apkopoti galvenie izaicinājumi ar kuriem nākotnē varētu saskarties jauniešu informācijas joma. Izmantojot pētījuma rezultātus un nākotnes iespējamības, projekta ietvaros tiek izstrādātas un izmēģinātas trīs lietotājiem draudzīgas, uz pierādījumiem un nākotnes iespējamībām balstītas jauniešu informēšanas metodes vietējam līmenim. Projekta ilgtspējības nodrošināšanai tiks izveidots vienaudžu izglītotāju mācību kurss, katrā valstī tiks organizētas vienaudžu izglītotāju grupas. Projekta noslēgumā tiks organizēta starptautiska konference. Tās mērķis ir pilnveidot politisko izpratni vietējā, valsts un Eiropas līmenī, lai turpmāk atbalstītu jaunatnes informācijas pakalpojumu sniedzējus iesaistītajās valstīs, jo īpaši tajās, kam tas visvairāk vajadzīgs.

Ar pētījumu iespējams iepazīties zemāk. 

Projekta vadošais partneris NGO Creativitas (Lietuva).
Projektu finansē Erasmus+

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli