LJP aicina atbalstīt jauniešu NVO kandidatūru Memoranda padomei

Atsaucoties uz Ministru kabineta mājas lapā izsludināto aicinājumu nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjus pieteikt savu kandidatūru un pārstāvēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi (Memoranda padome), biedrība „Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) izvirza LJP kandidatūru - LJP viceprezidentu Mārtiņu Šteinu.

LJP kandidāts tika izvēlēts apzinot 33 LJP biedru organizāciju un daudzu sadarbības partneru viedokli, kurš oficiāli apstiprināts ar LJP 19.08.2015. valdes lēmumu.

LJP ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. LJP apvieno un pārstāv 33 nevalstisko organizāciju biedru intereses. LJP sadarbojas ar daudzām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā un Eiropā, kuru tiešā vai viena no mērķa grupām ir jaunieši. LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā.

LJP izvirza dalībai Memoranda padomei savu kandidatūru ar mērķi sekmēt efektīvas un jauniešu interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību – ar īpašu uzsvaru uz jauniešiem (13-25 gadi) kā mērķa auditoriju - un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un posmos valsts pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatelementa – pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un attīstību.

LJP izvirzītais kandidāts M.Šteins jau piecus gadus vada jauniešu organizāciju – biedrību „Nītaureņi”, aktīvi līdzdarbojas jaunatnes politikas veidošanā un darba ar jaunatni attīstībā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Pēdējo 12 mēnešu laikā M.Šteins ir aktīvi sekojis līdzi Memoranda padomes darbam, kam lielā mērā par iedvesmu ir bijusi ne tikai M.Šteina līdzdalība organizācijas vadībā un attīstībā, jaunatnes politikas un darbā ar jaunatni attīstībā, bet arī darbs biedrībā „Latvijas Pilsoniskā alianse”, laika posmā 2012.-2013.gads. M.Šteinam ir iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē un mācības tiek turpinātas maģistrantūras studijās Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. M.Šteins ir piekritis, īstenojot darbu LJP Interešu aizstāvības programmā, pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organizāciju intereses Memoranda padomē.

Jaunieši, jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, izvirzot M.Šteina kandidatūru darbam Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē, vēlas uzsvērt:

  • jauniešiem savu interešu aizstāvībai ir būtiski apvienoties apvienībās un interešu aizstāvību īstenot koordinēti,
  • dalība Memoranda padomē nodrošinās iespēju pašiem jauniešiem aktualizēt būtiskus jautājumus plašākā sabiedrībā,
  • jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstīšanai, jaunieši interešu aizstāvībā ir jāiesaista jau tagad,

un apņemamies

  • piedalīties lēmumu, kas skar jauniešu kā sabiedrības daļas intereses, pieņemšanā,
  • uzsvērt Memoranda padomi kā platformu runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem nepastarpināti,
  • iestāties par investīciju jauniešos, kas ir ieguldījums sabiedrības attīstībā kopumā – līdzdalības veicināšana, nodarbinātība, jauniešu veselība, apkārtējās vides ilgtspējīga attīstība, jauniešu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāte, izglītība, sabiedrības integrācija un citas jomas – jau tagad.

LJP aicina visas 391 organizāciju, kas parakstījušas Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu, pārstāvjus atbalstīt M.Šteina kandidatūru, uzsverot jauniešu pieaugošo nozīmi pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijā un aicina atzīt LJP par līdzvērtīgu sadarbības partneri jautājumu risināšanā, kas skar LJP darbības jomu – jaunatnes interešu aizstāvība Latvijā un Eiropā.

M.Šteina video uzruna.

Balsojumu par LJP kandidātu M. Šteinu, sūtiet uz e-pastu laura.titane@mk.gov.lv līdz 11.septembrim, plkst. 17:00.

Papildus informācija.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli