LJP 5.0 - Jaunatnes politikas valsts programma

LJP 5.0 - Jaunatnes politikas valsts programma

Projekta LJP 5.0 mērķis ir nodrošināt LJP darbību un līdzdalību valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā un aktivitāšu organizēšanu.

Lai sasniegtu mērķi, tiks īstenoti šādi Jaunatnes politikas valsts programmas pasākumi:

  • sekmēta jauniešu aktīva pilsoniskā un politiskā līdzdalība,
  • veicināta jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanās sabiedrībā,
  • jauniešos attīstīta pilsoniskā kompetence, t.sk. stiprināta piederības sajūta Latvijai un Eiropai, cieņa pret demokrātiskajām vērtībām,
  • stiprināti jauniešu un jaunatnes organizāciju līdzdalības mehānismi lēmumu pieņemšanā visos līmeņos;
  • paaugstinātas darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās kompetences, kā arī veicināta sadarbība un labās prakses apmaiņa starp jaunatnes jomas profesionāļiem.

Projekta galvenās aktivitātes — jaunu biedru piesaiste LJP tīklā, brīvprātīgo iesaiste LJP darbībā, dažādas darba grupas par jauniešiem būtiskiem jautājumiem, LJP Kongresa organizēšana, jauniešu tīklošanās — LJP forums, neformālās izglītības apmācības jauniešu līdzdalības veicināšanai, jaunatnes dialogs ar lēmumu pieņēmējiem Starptautiskajā jaunatnes dienā, jauniešu izpratnes veicināšana par līdzdalību un piedalīšanās lēmumu pieņemšanā Eiropas Jaunatnes forumā, kā arī apmācības par drošas vides veidošanu jaunatnes darbiniekiem.

Projekta kopējais finansējums ir 114000.00 EUR. Projekta īstenošanas laiks 2021. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31. decembris.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros. 

Atbalstītāji

Aktuāli