Izsludināts projektu konkurss jaunatnes organizāciju darbības atbalstam

Sadaļa

JSPA izsludina atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” jaunatnes organizācijām. Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

  1. attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:

    1.1. kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;

    1.2. kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs: vismaz 200 jaunieši katrā projektā;

  2. sekmēt jauniešu, tajā skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:

    2.1. kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, tajā skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;

    2.2. kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. augusts. Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 7000,00 euro.

Vairāk par projekta konkursu meklē JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”. 

Ārējās vietnes

Aktuāli