ES Jaunatnes konferencē izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politiskās līdzdalības veicināšanai

Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konferencē , kas no 23. līdz 26.martam notika Rīgā, jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas sagatavoja rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Tās tiks prezentētas ES valstu jaunatnes ministriem Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes sanāksmē 18.-19.maijā, kad plānotas augstākā līmeņa politiskās debates.
Rekomendācijās ir iekļauti vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu ieteikumi, kas apkopoti no četru mēnešu ilgušām Strukturētā dialoga konsultācijām ES dalībvalstīs. Strukturētā dialoga aktivitātes Latvijā organizēja Latvijas Jaunatnes padome (LJP) kopā ar reģionālajiem sadarbības partneriem un Strukturētā dialoga nacionālajiem fasilitatoriem. No 2014.gada decembra līdz 2015.gada februārim tika organizēti 10 informatīvie semināri, 15 vietējā līmeņa diskusijas, 5 reģionālās konferences un nacionālā konference. Balstoties uz Strukturētā dialoga Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas reģionālo konsultāciju secinājumiem, tika izstrādātas Latvijas rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un Eiropas līmenī.
ES dalībvalstu, tajā skaitā arī Latvijas jauniešu priekšlikumi pilnībā vai daļēji tika ņemti vērā ES jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanas rekomendāciju dokumentu sagatavošanā. Jaunatnes konferences dalībnieki ES rekomendāciju dokumentā pavisam kopā ir iekļāvuši 14 ieteikumus, kas sekmētu plašāku jauniešu līdzdalību politiskajos procesos un īstenojami vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, kā, piemēram, 

  • vietējām un reģionālām valsts atbildīgajām iestādēm, īstenojot pārredzamas, ilgtspējīgas, uz sadarbību vērstas atbalsta struktūras un nodrošinot finansiālu atbalstu, ir jānodrošina pilnīgu jauniešu nevalstisko organizāciju dalību lēmumu pieņemšanas procesos par politiskiem jautājumiem, kas skar jauniešus;
  • Eiropas Komisijai un ES dalībvalstīm ir jāievieš sistēmu, kas iesaista politikas veidotājus, nodrošinot tos ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem, lai iekļautu jauniešus un jauniešu organizācijas politikas attīstīšanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kas ietekmē tos kopīgu lēmumu pieņemšanā;
  • ES institūcijas un dalībvalstis tiek mudinātas  sagatavot starpnozaru iniciatīvas un ilgtermiņa sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām visos līmeņos, ar mērķi nodot zināšanas un attīstīt visu jauniešu politiskās līdzdalības kompetences, it īpaši jauniešu ar ierobežotām iespējām;
  • Lai nodrošinātu jauniešu piekļuvi informācijai un iespējas izmantot tiešsaistes politiskās līdzdalības rīkus, dalībvalstīm ir jānodrošina apmācības skolotājiem un citiem profesionāļiem, kas strādā ar jauniešiem;
  • Privātajām un sabiedriskajām organizācijām ir jāiesaista jauniešus politiskās līdzdalības tiešsaistes rīku attīstīšanā, īstenošanā un uzraudzībā. Lai nodrošinātu jauniešu līdzdalības atzīšanu un saglabātu to iesaistīšanos politiskajos procesos, tiešsaistes rīkus būtu jāpapildina ar bezsaistes metodēm un turpmāko posmu, kurā lēmumu pieņēmēji atspoguļo, kā jauniešu ieguldījums ir ticis ņemts vērā.

ES Jaunatnes konference “Jauniešu līdzdalības veicināšana Eiropas demokrātiskajā dzīvē” ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas prezidentūras jaunatnes jomas pasākumiem, kuru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes forumu un Latvijas Jaunatnes padomi.
ES rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai: Joint-recommendation_26.03.2015.
Konferences foto.
TV ziņu sižets par konferences norisi.
Video par konferenci.
Kopsavilkums: YouthConf_WEB_27052015
Konferences video materiāli ir pieejami šeit un LJP YouTube kanālā: konferences oficiālā atklāšana, paneļdiskusija, rekomendāciju prezentēšana, konferences noslēguma uzrunas.
       

Aktuāli