Eiropas Savienības un Ķīnas Jaunatnes seminārā LJP attīsta sadarbību

No 13. līdz 16.septembrim Briselē norisinājās Eiropas Savienības – Ķīnas jaunatnes sadarbības seminārs, kurā Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāve iepazīstināja klātesošos ar LJP aktīvo darbību jaunatnes jomā, pieredzi jaunatnes politikas attīstīšanā un ar to saistītu jautājumu risināšanā, kā arī ieguldījumu jaunatnes jomas svarīgāko pasākumu organizēšanā.

Semināru ar uzrunu atklāja Eiropas Komisijas oficiālās amatpersonas: Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras direktorāta direktors A.Silva Mendes, Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras direktorāta Jaunatnes politikas programmas direktorāta direktors H. Hartungs, Ķīnas jaunatnes jauno mediju asociācijas prezidents J.Dong un Ķīnas jaunatnes federācijas starptautisko sakaru departamenta direktora vietniece L.Kai.

Semināra 1.sesija tika veltīta jaunatnes organizāciju pieredzes apmaiņai starptautiskā līmenī. Sesijā piedalījās pārstāvji no Eiropas chinaSavienības (ES) un Ķīnas jaunatnes organizācijām. Ķīnas starptautisko jauniešu apmaiņas centra pārstāvis J.Tiesong uzsvēra Ķīnas jaunatnes organizāciju interesi sadarboties, stiprināt kontaktus un sadarbību ar ES dalībvalstu jaunatnes organizācijām, stiprinot mieru un attīstību, jo īpaši tāpēc, ka Ķīnas jaunatnes organizācijas apvieno vairākus simtus miljonus jauniešu no visiem Ķīnas reģioniem. Ķīnas pārstāvis uzsvēra, ka pēdējos gados arvien būtiskāka nozīme ir tieši "peope to people" kontaktiem, kas veidojas ne vien augstāko valstu amatpersonu starpā, bet arī reģionālā un vietējā līmenī, tai skaitā, stiprinot jauniešu pārstāvēto organizāciju savstarpējo sadarbību tādās jomās kā uzņēmējdarbības veicināšana, moderno tehnoloģiju un sociālo tīklu izmantošana, vides aizsardzība, sports, tradicionālās kultūras saglabāšana un daudzās citās jomās, ar mērķi sekmēt jauniešu izpratni un cieņu pret citu valstu kultūrām.

J.Tiesong īpaši izcēla sociālās iekļaušanas programmu nozīmi, kas ir būtiska jauniešiem, kuri kopā ar saviem vecākiem vai paši pastāvīgi pārvietojas valsts ietvaros un saskaras ar dažādiem sociālās izolācijas riska faktoriem. Tā kā Ķīnā valsts ietvaros gada laikā migrē vairāk kā 200 miljoni cilvēku, dažādas sociālās iekļaušanas programmas ir būtiskas, jo tās samazina sociālo un psiholoģisko spriedzi, ar kuru saskaras liela daļa Ķīnas jauniešu. Šajā sakarā Ķīnai būtu noderīga ES pieredze sociālajā iekļaušanā ne vien pilsētvidē, bet arī lauku apvidos.

Eiropas Savienības pārstāvis no Eiropas Jaunatnes portāla G. Robertsons savā prezentācijā vērsa uzmanību uz moderno tehnoloģiju nozīmi jauniešu savstarpējās saziņas un pieredzes apmaiņas izmantošanā. Modernās tehnoloģijas paver iespēju ne vien informēt jauniešus par aktualitātēm un notiekošo, bet arī iedvesmot, atbalstīt un dalīties pieredzē, kā arī iesaistīt, jo īpaši tos, kas fizisku apsvērumu dēļ nevar piedalīties dažādās organizētajās aktivitātēs.

Ķīnas lielākā jaunatnes portāla "China Youth Net" direktors Wang Xiandong norādīja, ka modernās tehnoloģijas ļauj sasniegt ļoti plašu auditoriju, un virtuālajā vidē uzdodot jautājumus un uzreiz saņemot arī atbildes, veidojas jauniešiem interesantas diskusijas arī par ļoti sensitīviem jautājumiem, piemēram, savstarpējās attiecības, dažādi ar veselību saistīti jautājumi u.tml. "China Youth Net" direktors uzsvēra, ka vidēji vienu rakstu portālā izlasa vairāki miljoni lasītāju un līdz ar to par katru rakstu tiek saņemti ļoti daudzi jautājumi un komentāri. Jauniešu aktīva iesaiste dažādu jautājumu komentēšanā un priekšlikumu iesniegšanā ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu visos līmeņos un jaunieši, izmantojot modernās tehnoloģijas, arī šādā veidā var ietekmēt lēmumu pieņemšanu.

2.tematiskajā sesijā par jaunatnes organizāciju sadarbības iespējām nacionālā līmenī Francijas jaunatnes, sporta ministrijas pārstāvis A.Ridde uzsvēra tieši jauniešu iesaistīšanās nozīmi un viedokļa izteikšanu nacionālā līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā, izsakot savus viedokļus par visdažādākajiem jautājumiem. Nereti jaunieši, kas piedalās šo konkrēto lēmumu formulēšanā un veidošanā, ar laiku turpina savu darbu lēmumu pieņemšanas procesā arī valstiskā līmenī. Pēdējos gados Francijas jaunatnes organizāciju sadarbība ar chinaĶīnu ir ievērojami pastiprinājusies un īpaši populāras ir dažādas jauniešu apmaiņas programmas, kas sniedz iespēju abu valstu jauniešiem iepazīt Ķīnas un Francijas kultūru, jauniešu ikdienu, kā arī valodu. Parasti apmaiņas vizīšu laikā jaunieši tiekas ar lēmumu pieņēmējiem - politiķiem, tādā veidā gūstot varbūt savus pirmos iespaidus par konkrēto valsti un tās iedzīvotāju ikdienu. Somijas pārstāvis T.Tikkanen, kas ikdienā strādā Somijas izglītības un kultūras ministrijā jaunatnes jautājumu departamentā, uzsvēra Somijas jauniešu aktīvo iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un viedokļu paušanā dažādu nacionālā līmeņa jautājumu izlemšanā. Somija pēdējos gados ir attīstījusi dažādas sadarbības programmas jauniešiem sadarbībai ar Ķīnu, jo Somijas jauniešiem ir arvien lielāka interese sadarboties ar Ķīnas jauniešu organizācijām ne vien valodas un kultūras jautājumos, bet arī uzņēmējdarbības, vides aizsardzības, kā arī moderno tehnoloģiju jomā. Maltas Inovāciju, jaunatnes, sporta ministrijas parlamentārā sekretāre B.Saliba semināra dalībniekus iepazīstināja ar Maltas un Ķīnas līdzšinējo sadarbības pieredzi, kas aizsākās 1972.gadā. Pēdējo sadarbības memorandu abas valstis parakstīja šī gada martā sporta, dažādu jomu ekspertu pieredzes apmaiņas, universitāšu lektoru un jauniešu apmaiņu veicināšanai.

3.tematisko sesiju, ko vadīja Slovākijas Jaunatnes Nacionālās aģentūras vadītājs U.Skrinar, atklāja Latvijas pārstāve – Latvijas Jaunatnes padomes asociētās biedrorganizācijas "DONUM ANIMUS" valdes priekšsēdētāja Sintija Bernava. S.Bernava semināra dalībniekiem pastāstīja par LJP vēsturi un aktīvo līdzdalību Latvijas pirmās prezidentūras ES Padomē norisē, jo daudzos prezidentūras pasākumos LJP piedalījās ne vien kā dalībnieks,bet arī kā organizators vai līdzorganizators, nodrošinot vairāku prezidentūras pasākumu norisi, piemēram, Eiropas Jaunatnes konferenci, Austrumu partnerības jaunatnes forumu, Eiropas nevalstisko organizāciju forumu. Semināra dalībnieki uzzināja par LJP sniegto ievērojamo ieguldījumu, nodrošinot brīvprātīgos un Mediju grupas atbalstu virknei starptautisku pasākumu, kas tika organizēti Latvijas Prezidentūras ES Padomes laikā.

S.Bernava klātesošos iepazīstināja arī ar LJP aktīvo iesaisti Saeimas likumdošanas procesā, iesniedzot savus priekšlikumus par attiecīgajiem ar jaunatnes jautājumiem saistītajiem likumprojektiem, kā arī Saeimā organizējot tematiskos pasākumus, piemēram, par godu Starptautiskajai jaunatnes dienai šī gada augustā Saeimā norisinājās atvērtās debates „Jaunatnes līdzdalība sabiedrībā”, kuru ietvaros tika prezentēts LJP pētījums „Jaunatnes politiskā līdzdalība Latvijā” un strukturētā dialoga rekomendācijas jauniešu politiskajai līdzdalībai. Latvijas pārstāve klātesošajiem uzsvēra, ka LJP ir Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju memoranda padomes locekle, kā arī izveidota cieša sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Pateicoties LJP aktīvai darbībai, ir atjaunots Latvijas Jaunatnes konsultatīvās padomes darbs, ko vada Izglītības un zinātnes ministre. IZM nodrošina līdzfinansējumu Strukturētā dialoga ieviešanai Latvijā. IZM konsultējas ar LJP jaunatnes politikas jautājumos. Vietējās pašvaldībās, kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju tiek organizētas konsultācijas jaunatnes politikas jautājumos  jautājumos. LJP dalīborganizācijas, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām, līdzdarbojas dažādu vietējā un starptautiskā līmeņa projektu realizācijā, sekmējot jauniešu politisko līdzdalību. LJP pēdējo gadu laikā ir sniegusi būtisku ieguldījumu strukturētā dialoga attīstībā un popularizēšanā Latvijā, piemēram, organizējot Strukturētā dialoga Nacionālo konferenci un vadot strukturētā dialoga Nacionālās darba grupas sēdes un citus pasākumus, veicinot jauniešu interesi un izpratni par strukturēto dialogu, procesa īstenošanu un tā turpmāko attīstību nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.
Latvijas pārstāve savā prezentācijā arī uzsvēra LJP aktīvo iesaisti jaunatnes tematikas aktualizēšanā medijos (TV, radio, presē, sociālajos tīklos u.tml.), kā arī pirmā jauniešu nevalstisko organizāciju festivāla "Jaunieši iesaistās" organizēšanā Eiropas Jaunatnes konferences laikā.

Darba sesijas turpinājumā Lietuvas pārstāve, Kauņas jauniešu lietu koordinatore L. Štasauskiene klātesošos iepazīstināja ar Kauņas pašvaldības un Ķīnas sadarbības pilsētas līdz šim realizētajiem projektiem un jauniešu apmaiņām, kuru ietvaros vairāki desmiti lietuvas jaunieši ir viesojušies Ķīnā un guvuši iespēju apmeklēt vairākus reģionus un tikties ar Ķīnas jauniešu organizācijām.
Vācijas organizācijas Asienhaus vadītāja Dr. N.Sausmakat semināra pārstāvjus iepazīstināja ar Vācijas programmas "Twinning Partnerships between Chinese and European NGOs" līdzšinējiem realizētajiem projektiem ar Ķīnu. Pirmie projekti tika uzsākti desmit gadus atpakaļ un šo gadu laikā vairāku Eiropas valstu jauniešu nevalstisko organizāciju un Ķīnas jauniešu organizāciju pārstāvji ir izveidojuši veiksmīgu kopīgu sadarbību vides jautājumu, aktīvas jaunatnes līdzdalības, nodarbinātības un vairāku citu jautājumu kontekstā. Vācijas pārstāve klātesošos informēja, ka katru gadu palielinās to Eiropas jauniešu skaists, kuriem ir interese apgūt ķīniešu valodu un tāpat arvien vairāk jauniešu organizācijām Ķīnā ir pieaugoša interese par sadarbības iespējām ar Eiropu. Pēdējos gados īpaši aktīvi ir tieši jauniešu apmaiņas projekti, kas sniedz lielisku iespēju iepazīt vietējo valodu, kultūru, ikdienas dzīvi un apmainīties pieredzē par ļoti konkrētiem jautājumiem.
Ķīnas lielāko pilsētu Šanhajas, Beidžinas, Tiandzin un Zhejang provinces jaunatnes organizāciju vadītājas uzsvēra Ķīnas jauniešu arvien pieaugošo interesi par sadarbības iespējām ar Eiropu un seminārā pārstāvēto valstu jauniešu organizācijām, jo īpaša interese Ķīnas pārstāvjiem ir attīstīt jauniešu apmaiņas projektus, kas sniedz lielisku iespēju iepazīt jaunas kultūras un gūt priekšstatus, kas var būt noderīgi nākotnē, piemēram, izvēloties savu dzīves profesiju, vai augstskolu u.mtl. Liela interese Ķīnas jaunatnes organizāciju pārstāvjiem ir saistīta ar sadarbības iespējām jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšanai, kā arī vides jautājumos, piemēram, zaļo tehnoloģiju izmantošanā. Ķīnas pārstāves savās prezentācijās uzsvēra, ka "people to people" kontakti ir būtiski moderno tehnoloģiju laikmetā, kad daudzi jaunieši, neskatoties uz tehnoloģiskajām iespējām, priekšroku tomēr dod tiešajiem kontaktiem, kas paver iespēju nākotnē realizēt kopīgus projektus un atrast jaunus draugus.
Semināra noslēdzošajā sesijā domnīcas "Thnik Young" dibinātājs A.Gerosa uzsvēra izglītības būtisko nozīmi jauniešu nodarbinātības sekmēšanā un tieši uzņēmējdarbības gara stiprināšanā, izmantojot modernās tehnoloģijas. "Think Young" organizē uzņēmējdarbības praktisko akadēmiju, kurā lektoru lomā ir reāli jaunie uzņēmēji ar uzņēmējdarbības pieredzi.
Savukārt, Ķīnas uzņēmējdarbības attīstības nodibinājuma direktora vietnieks D.Chao akcentēja Ķīnas jauniešu pieaugošo interesi par izglītības iespējām Eiropā un apmaiņas vizītēm ar Eiropas valstu jauniešu organizācijām, izceļot jauniešu uzņēmējdarbības, moderno tehnoloģiju, sociālās iekļaušanas jautājumus, kurus kā nozīmīgus ir izvirzījuši Ķīnas jaunieši, kas ir izteikuši interesi attīstīt ciešāku sadarbību ar Eiropas valstu jauniešu organizācijām.

Lielu interesi sadarbībai ar LJP un Latvijas jaunatnes organizācijām chinaizteica Ķīnas lielāko pilsētu jaunatnes organizāciju vadītāji, tai skaitā "All China Youth Federation" prezidents, kurš uzsvēra, ka arī mazu valstu jauniešu organizācijām ir iespēja attīstīt sadarbību, ja vien ir abpusēja interese par kādu konkrētu jautājumu, piemēram, organizējot jauniešu pieredzes apmaiņas projektus, izpētes braucienus un kopīgas diskusijas par konkrētiem jautājumiem. Ķīniešus īpaši interesēja sadarbības iespējas ar Latviju sekojošās jomās: vides aizsardzības jautājumi, zaļās tehnoloģijas, sociālie komunikāciju kanāli, jauniešu uzņēmējdarbības gara veicināšana, sociālā iekļaušana, kultūra, valoda, tradicionālā virtuve, sports, veselīgs dzīves veids.
Vācijas organizācijas "Asienhaus" vadītāja Dr. N.Sausmakat Latvijas organizācijas iedrošināja aktīvāk izmantot Vācijas atbalsta programmas "Twinning Partnerships between Chinese and European NGOs" sniegto finansiālo atbalstu. Plašāka informācija par šo programmu www.asienhaus.de

Šī ziņa ir balstīta uz LJP deleģētās pārstāves S.Bernavas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli