Atbalsts jaunatnes NVO - Atklāta vēstule M.Kučinskim

logo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02Latvijas Jaunatnes padome (turpmāk - LJP) ir iepazinusies ar 2016.gada 3.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" un aicina Ministru prezidentu Māri Kučinsku sniegt atbildi uz jautājumu, kāpēc "Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu" (turpmāk – Valdības rīcības plāns) nav iekļauti pasākumi par atbalstu nacionāla līmeņa jaunatnes nevalstiskajām organizācijām un par finansējuma palielināšanu "Jaunatnes politikas valsts programmas” īstenošanai 2017. un 2018.gadā? 
Uzsveram jauniešu (saskaņā ar LR likumu "Jaunatnes likums" jaunietis Latvijā ir persona no 13 līdz 25 gadiem, pēc 2015.gada datiem - 272000 jaunieši) pieaugošo lomu tautsaimniecības attīstībā un stiprināšanā, un jo īpaši valsts drošībā un nacionālās identitātes veidošanā, demogrāfiskās situācijas uzlabošanā, ģimenes dzīves kvalitātes un sociālā nodrošinājuma veidošanā, reformu izglītībā un zinātnē un veselības aprūpes sistēmā īstenošanā, un uzsveram, ka galvenie spēlētāji jauniešu iesaistē sabiedrības attīstības procesos ir skolas, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Prasītais finansējums nevalstiskā sektora un pašvaldību atbalstam jaunatnes politikas attīstībai bija vien 0.2 miljoni EUR, kas uz kopējā Latvijas valsts gada budžeta fona ir mazāk kā 0,003%. Lūgums norādīt, kurai nozares politikas jomai Latvijā vēl ir tik mazs finansējums kā Jaunatnes politikai? Lūgums skaidrot, kāpēc jaunatnes politikas jomai Latvijā netiek atvēlēts pienācīgs finansējums?
11.marta tikšanās laikā Izglītības un zinātnes ministrijā par Valdības rīcības plānu Latvijas Jaunatnes padome izteica atbalstu un lūgumu plānā atstāt Valdības rīcības plāna pasākumu: “Izstrādāt atbalsta mehānismu un finansēšanas principus nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju atbalstam un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai.”, kura īstenošanas rezultātā tiktu “pilnveidota normatīvā bāze, kas nosaka valsts budžeta finansējuma piešķiršanas kārtību nacionāla mēroga jaunatnes organizācijām, un nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju atbalstam. Nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta 200 000 EUR gadā, sākot ar 2017.gadu.”.
Papildus tika uzsvērts, ka LJP labprāt kļūtu par sadarbības partneri šī pasākuma īstenošanā. LJP, izskatot Valdības rīcības plāna galīgo redakciju, iepriekš minēto pasākumu vairs neatrod. Uzskatām, ka tas ir nozīmīgs pasākums jaunatnes jomas attīstībai Latvijā, un jābūt iekļautam Valdības rīcības plānā.
LJP lūdza Valdības rīcības plānā iekļaut pasākumu, kas izriet no Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta Memoranda īstenošanas padomes darba plāna 2016.gadam: “Izglītības un zinātnes ministrijai izveidot darba grupu mācību programmas parauga izstrādei pilsoniskās izglītības attīstībai izglītības iestādēs.”. LJP, izskatot Valdības rīcības plāna galīgo redakciju, neredz, ka iepriekš minētais pasākums būtu tajā iekļauts. Lūgums skaidrot, kura pasākuma ietvaros ir iecerēts šo iniciatīvu īstenot.
“Jaunatnes likums” nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes politikas nozarē un tās koordinētu īstenošanu, tādējādi uzturot pasākumu sistēmu darbam ar jaunatni. Likums nosaka, ka jaunatnes politika, tostarp jaunatnes politikas attīstība, ir IZM atbildība. LJP, izpētot Valdības rīcības plānu neredz pasākums, kas sniedz būtisku ieguldījumu jaunatnes politikas attīstībā Latvijā – nedz saturiski, nedz finansiāli.
Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā. Aicinām veidot dialogu un sadarbību par jebkuru jautājumu, kurš ietekmē jauniešu dzīves labklājību.

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli