Aizritējis domnīcu cikls "Vai viegli būt aktīvam?"

Sadaļa

Šī gada oktobrī projekta “LJP - Youth Voice Matters” ietvaros notika trīs domnīcas - Daugavpilī, Rīgā un Liepājā - par tēmu: “Vai viegli būt aktīvam?”. Domnīcas tika rīkotas ar mērķi veicināt sadarbību starp krieviski un latviski runājošiem jauniešiem un nevalstiskajām organizācijām (NVO), mudinot jauniešus izteikt savu viedokli par viņiem aktuālām tēmām, lai iesaistītu viņus jaunatnes politikas veidošanas procesā.

Domnīcās piedalījās aktīvi jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem un jaunatnes jomā iesaistītie cilvēki - jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, skolu pedagogi un darbinieki, jaunatnes jomas speciālisti, pašvaldību pārstāvji, brīvprātīgie un NVO pārstāvji. Kopumā tika pārstāvētas vairāk nekā 29 izglītības iestādes, 23 organizācijas un 3 pašvaldības.

Grupu diskusiju veidā dalībnieki izteicās par tādām tēmām kā pilsoniskā līdzdalība un nepieciešamais atbalsts aktīvākai jauniešu iesaistei un sadarbībai, jauniešu loma lēmumu pieņemšanā savā pilsētā, latviešu un krievvalodīgo jauniešu un NVO sadarbība, brīvprātīgā darba nozīme un citām tēmām. Domnīcu laikā tika aktualizēta arī vajadzība jauniešiem iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā, jo tā nākotnē ietekmēs viņus pašus. Viena no domnīcas dalībniecēm norādīja: “Visi jaunieši, kas šovakar ir šajā domnīcā, jau ir izdarījuši lielu darbu, un ir uz pareizā ceļa”.

Visās trīs diskusijās izkristalizējās daudzi kopīgie jautājumi, izaicinājumi un vajadzības. Piemēram, kā izaicinājumus jauniešu līdzdalībai visu domnīcu dalībnieki ir minējuši informācijas trūkumu par jauniešu iespējām, vai arī esošās informācijas neefektīvus izplatīšanas veidus, jo tā nenonāk līdz mērķa auditorijai. Tika minēts arī motivācijas trūkums pašiem jauniešiem, lai interesētos par savām iespējām, iesaistītos pilsoniskajā sabiedrībā un līdzdarboties. Kā iespējamais risinājums tika piedāvāts izveidot kopīgu platformu ar vienotu informāciju par jauniešu iespējām abās valodās.

Līdzīgi, tika ierosināts iekļaut izglītības iestāžu programmā nodarbības par aktīvu līdzdalību, pilsonisko atbildību un lēmumu pieņemšanas procesu, izmantojot neformālās izglītības metodes, lai veicinātu jauniešu izpratni par šiem procesiem, jo lielāko daļu laika jaunieši pavada tieši skolās. Uzsvars tika likts arī uz sadarbības veicināšanas nepieciešamību gan skolām savā starpā, gan arī starp izglītības iestādēm un NVO, apvienojot formālo un neformalo pieeju, meklējot labāku risinājumu jauniešu informēšanai un iesaistīšanai, un šādā veidā veidojot demokrātiskās sabiedrības pamatu.

Kā nepieciešamais atbalsts jauniešu līdzdalības veicināšanai tika minētas jaunatnes organizācijas un stipri un kompetenti jaunatnes darbinieki, kuri var palīdzēt jaunietim gan atrast savu organizāciju, gan arī pašam īstenot savu iniciatīvu.

Dalībniekiem tika piedāvāts arī nedaudz pasapņot un dalīties savā vīzijā par to, kāda būs viņu pilsēta pēc 7 gadiem. Pārsvarā dalībnieki ir norādījuši, ka viņu pilsēta kļūs videi draudzīgāka, sabiedrība kļūs iekļaujošāka un atvērtāka, tiks uzlabota infrastruktūra un vides pieejamība. Gandrīz visi dalībnieki ir uzsvēruši pārmaiņas arī izglītības jomā, kur vēlās redzēt vairāk pasniedzēju, modernāku sistēmu un sadarbību ar NVO. 

Tika izskanēts viedoklis par to, ka visdrīzāk jaunieši nepaliks savās pilsētās un dosies vai nu uz galvaspilsētu, vai ārzemēs, tomēr tika izteiktas arī cerības, ka, veicot iepriekš minētos uzlabojumus, Latvija tomēr var kļūt par piemēru citām Eiropas valstīm darbā ar jaunatni!

Domnīcas rezultātus Latvijas Jaunatnes padome apkopoja un iesniedza Izglītības un Zinātnes ministrijai, lai tie tiktu ņemti vērā, veidojot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes nākamajiem 7 gadiem.

TV Kurzeme sižetu par domnīcu Liepājā var skatīt šeit.

Domnīcas notika projekta “LJP - Youth Voice Matters” ietvaros, kuru īsteno Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement Programme” ietvaros.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli