IMKA Latvija

MISIJA

IMKA Latvija ir atvērta jaunatnes organizāciju apvienība, kura, balstoties uz kristīgiem principiem, veicina vispusīgu personības  attīstību un nostiprina vērtību sistēmu, strādājot sabiedrības labā.

Integrācija

IMKA Latvija balstās uz atziņu, ka lai attīstītu demokrātiju, nodrošinātu likuma varu, sekmētu cilvēktiesību institūciju līdzsvarotu darbību un mazākumtautību tiesību aizsardzību, ir jāveicina integrētas sabiedrības veidošanās. Sabiedrības integrācija ir vērsta uz indivīdu un dažādu grupu savstarpēju saprašanos un sadarbību Latvijas valsts tiesiskajā sistēmā, balstoties uz latviešu valodu kā valsts valodu un uz lojalitāti pret Latvijas valsti. Integrācijas mērķis ir veidot demokrātisku, saliedētu pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām.

Mobilitāte

IMKA Latvija ir Pasaules YWCA dalīborganizācija, Pasaules un Eiropas YMCA alianses dalīborganizācija. Tas paver iespēju IMKA Latvija dalīborganizāciju biedriem piedalīties ne tikai Latvijas mēroga, bet arī citu valstu YMCA un YWCA organizētos pasākumos, kā arī citu organizāciju piedāvātajās aktivitātēs.

Dalība nacionāla līmeņa un starptautiska mēroga pasākumos paplašina jauniešu redzesloku, veicina globālu pasaules uztveres veidošanos un stimulē profesionalitātes izaugsmi un attīstību kādā no jomām - projektu menedžmentā, vadītprasmē, starpkultūru izpratnē, plānošanā utt.

Kristīgās vērtības

IMKA Latvija darbība balstās uz četrām pamatvērtībām. Tās ir godīgums, atbildība, cieņa un iecietība. Šīs vērtības organizācija cenšas iedzīvināt, īstenojot dažādus projektus un programmas, piemēram, skautu kustība, nometņu rīkošana, sporta un mākslas aktivitātes, izdzīvošanas un dažādas citas apmācības. Šīs pamatvērtības ir orientieri, kas palīdz noteikt organizācijas mērķus, uzdevumus, izstrādāt stratēģiju un plānot ikdienas darbu.

Aktualitāte

Šodienas straujo pārmaiņu laikā katrai nevalstiskajai organizācijai ir būtiski iet kopsolī ar laikmetu, neiesīkstēt pašapmierinātības rutīnā. Tāpēc ir svarīgi, lai IMKA Latvija valde ik pa laikam pārskatītu darbības stratēģiju un virzienus. Ja nepieciešams, veikt attiecīgās izmaiņas vai grozījumus. Tas, kas bija nozīmīgs vakar, šodienvar izrādīties pilnīgi neaktuāls. Ja IMKA piedāvātās aktivitātes būs profesionālas un aktuālas, jaunieši būs motivēti tajās iesaistīties.

E-pasts
imka@imka.lv
Grupa
Biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli