Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” ir sagatavojis krājumu pedagogiem “Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai”, kurš ieskicē un no jauna aktualizē virkni aspektu un ideju pilsoniskās izglītības īstenošanai un iedzīvināšanai izglītības iestādēs.
Atbalsta materiāls ir izstrādāts Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros. Tas atspoguļo Valsts izglītības satura centra Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros organizēto pedagogu – tālākizglītotāju sagatavošanas kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” programmas apguvē izmantotos un izveidotos materiālus, gūto pieredzi un atziņas, kā arī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pilotprojektā aprobētās idejas.
Krājumā ir ietverti kursu lektoru un nodarbību vadītāju izstrādātie materiāli un arī kursu dalībnieku pieredze skolēnu pilsoniskajā audzināšanā Pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ieceres mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Ceram, ka krājums rosinās pedagogus pārdomāt un izvērtēt līdz šim paveikto, apzināt savas stiprās un vājās puses, meklēt un rast jaunas ierosmes metodisko pieeju izvēlei un pilnveidei.
Pilsoniskā līdzdalība īstenojama gan izglītības iestādes ietvaros, gan daudzpusīgā sadarbībā vietējā kopienā (dažādas paaudzes; skola un pašvaldība; skola un nevalstiskās organizācijas; skola un uzņēmēji; dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu sadarbība u.tml.). Īpaša uzmanība pievēršama skolēnu līdzdalības aktivitātēm ikdienā, mācību procesā, pašdisciplīnas jomā, savstarpējā saskarsmē, komunikācijā, skolēnu pašpārvaldes darba pilnveidē un popularizēšanā, darbojoties interneta vidē u.tml.
Aicinām ikvienu izglītības iestādi turpināt vai uzsākt tādas pilsoniskās iniciatīvas un aktivitātes, kuras var kļūt par skaistu tradīciju un bagātināt skolas un tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, sagādāt visiem pozitīvas emocijas un gandarījumu.
Atbalsta materiāls elektroniskā formātā un cita informācija pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapā un biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” mājas lapā. 

Atbalstītāji

Aktuāli