Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam

Sadaļa

2021. gada 25. maijā tika apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam. Jaunatnes politikas valsts programma 2021. – 2023. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajiem mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem.

Jaunatnes politikas valsts programmā 2021.-2023. gadam būtiskākie plānotie pasākumi kopumā ir vērsti uz darba ar jaunatni stiprināšanu pašvaldību līmenī, atbalstot aktivitātes sistēmiska darba ar jaunatni īstenošanai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Ir plānots pastiprināti sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko un politisko līdzdalību, lielāku iesaisti lēmumu pieņemšanā, gan veicinot viņu līdzdalību dažādās organizācijās, gan stiprinot izglītojamo pašpārvaldes. Attiecīgi tiks turpināts atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Ir paredzēts turpināt veicināt sabiedrības izpratni par brīvprātīgā darba nozīmi un lomu jauniešu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu, sniegt atbalstu darba ar jaunatni veicējiem, gan paaugstinot viņu profesionālās kompetences un iesaisti Eiropas Savienības u.c. programmās un projektos, gan nodrošinot piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, tādējādi sekmējot viņu palikšanu nozarē. Tāpat tiks turpināti pasākumi jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, attīstot digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu.

Ārējās vietnes

Aktuāli