Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam

2017. gada izskaņā apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma  2018.gadam. Tā veidota, lai nodrošinātu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmeņa jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2018.gadam:

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī;

2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai;

3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;

4)  darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

Īstenojot Jaunatnes politikas valsts programmu, 2018. gadā tiks turpināts darbs, lai veicinātu ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana vietējā līmenī, gan nodrošinot atbalstu pašvaldībām to plānošanas dokumentos noteikto iniciatīvu īstenošanai, gan arī sniedzot atbalstu pašvaldībām, kas vēlas attīstīt plānveida darba ar jaunatni organizāciju. Tāpat tiks palielināts atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām, lai sekmētu jauniešu līdzdalības palielināšanos un dzīves prasmju apgūšanu neformālajā izglītībā. Tiks turpināta arī  2017.gadā apstiprinātā iniciatīva sniedzot atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Lai nodrošinātu atbalsta mehānismu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām turpināsies mācības jaunatnes lietu speciālistiem un tiks nodrošinātas iespējas labās prakses pārņemšanai un pieredzes apmaiņai starp pašvaldībām. Starptautiskās sadarbības ietvaros plānota sadarbība ar ārpus Latvijas dzīvojošajiem diasporas jauniešiem, organizācijās un kopienām, nodrošinot iespēju diasporas jauniešu  līdzdalībai un aktīvai iesaistei sadarbības stiprināšanā ar Latvijas jaunatnes organizāciju pārstāvjiem. Tāpat tiks turpināts darbs pie neformālās izglītības darbā ar jaunatni atzīšanas sistēmas izveides un jaunatnes darbinieka mācību kārtību izstrādes, lai 2018.gadā veiktu grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos un uzsāktu mācības jaunatnes darbinieku profesionālajai pilnveidei.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli