Apkopoti jauniešu ierosinājumi Eiropas Nākotnes konferences ietvaros

Sadaļa
ek

2021.gada 18.septembrī Siguldā, kultūras centrā “Siguldas Devons” norisinājās Vidzemes mēroga jauniešu forums “Jaunietis starp šodienu un rītdienu”, kas bija daļa no pasākumu sērijas, kas norisināt Eiropas Nākotnes konferences ietvaros. Eiropas Nākotnes konference ir unikāla iespēja eiropiešiem diskutēt par Eiropas nākotni un sniegt ierosinājumus tās uzlabošanai. Forumā piedalījās jaunieši, jaunatnes jomā strādājošie un dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji no Vidzemes novada - Rīgas, Cēsīm, Valmieras, Valkas, Alūksnes un citām mazākām reģiona vietām.

Pasākuma pirmajā daļā jauniešus uzrunāja sabiedrībā zināmi un iedvesmojoši cilvēki, lai sniegtu savu pieredzi, zināšanas un iedvesmu jauniešiem, tādējādi veicinot viņu sabiedrisko līdzdalību jautājumos, kas ir būtiski kopējās labklājības veicināšanā. Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde aicināja jauniešus izmantot Eiropas Savienības iespējas – Erasmus+ programmu, brīvprātīgo darbu, jauniešu apmaiņas braucienos, mācīties svešvalodas un stiprināt līderības prasmes. Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics uzsvēra izglītības, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas Siguldā, kā arī aicināja jauniešus darīt visu ar aizrautību, spēku un uz visiem 100! Latvijas Studentu apvienības valdes loceklis – siguldietis Rūdolfs Aleksandrs Strods stāstīja par ieguvumiem un motivāciju, kāpēc jauniešiem būt pilsoniski aktīviem, sniedza informāciju par iespējām līdzdarboties vietējā, nacionālā un staprtautiskā līmenī. LIAA Siguldas biznesa inkubatora vadītāja Dace Vanaga sniedza informāciju par biznesa uzsākšanas iespējām un aicināja jauniešus plašināt savu redzesloku, mācīties mūža garumā,, pilnveidojot savas personīgās kompetences, jo nākotnē vismaz 30% profesiju būs pilnīgi jaunas.  SPIIKIIZI Studios vadītājs un biznesa psihologs Āris Birze nodemonstrēja, ka vislielākā drosme ir būt pirmajam un aicināja labāk pabeigt iesākto, nekā izdarīt perfekti. Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans aicināja jauniešus īstenot savas idejas un uzsvēra savas pamatvērības - mīlestību, līdzcietību, draudzību. Pusaudžu Resursa centra mentore Romija Krēzija aicināja jauniešus izprast mentālās veselības nianses un aicināja meklēt palīdzību, ja tā ir nepieciešama.

Foruma otrajā daļā jaunieši dalījās darba grupās, lai izstrādātu priekšlikumus un ieteikumus tādās jaunatnes jomās kā līdzdalība, izglītība un apmācības, nodarbinātība, sociālā iekļaušana, veselība un labklājība. Darba grupas tika sadalītas 3 līmeņos: novada, nacionālais un Eiropas Savienības. Siguldas novada darba grupa runāja par aktuālo novadā un izstrādāja priekšlikumu Siguldas novada pašvaldībai. Jaunieši diskutēja par Raiņa parka uzlabošanu, interešu izglītības papildināšanu, jauniešu motivēšanu strādāt, ierosināja izveidot apvienotā Siguldas novada jauniešu domi. Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji vadīja darba grupu, kas aktualizēja un sniedza ieteikumus jauniešu problēmu risināšanai Latvijā, sevišķi uzsverot mentālās veselības nozīmību. Savukārt, Eiropas Savienības darba grupu vadījā Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde un Siguldas novada pašvaldības domes deputāte Katrīna Leitāne, un šajā grupā jaunieši izstrādāji priekšlikumus un ieteikumus Eiropas Komisijai Konferences par Eiropas nākotni kontekstā. 

Galvenie priekšlikumi Eiropas līmenī:

Izglītība

 • Nodrošināt vairāk un daudzveidīgākas iespējas (apmaiņas programmas, pieredzes braucieni, utt) gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā gan starptautiskā, gan Eiropas Savienības līmenī, ko jauniešiem iespējams apvienot ar skolu.  
 • Nodrošināt mērķtiecīgas un pieejamas apmācību iniciatīvas par seksuālo izglītību kā obligāto priekšmetu skolā. Attiecībā uz saturu ierosinājums ir gan no bioloģijas/anatomijas, gan psiholoģijas perspektīvas, tādējādi veicinot izpratni par katra dzimuma fizisko un psiholoģisko attīstību.

Nodarbinātība

 • Lai nodrošinātu jauniešiem iespēju mazināt Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ekonomisko situāciju un uzlabotu viņu finansiālo situāciju, izstrādāt efektīvus un izglītojoša rakstura nodarbinātības rīkus, sniedzot iespēju jauniešiem strādāt skolas brīvlaikos.
 • Uzsverot kvalitatīvu darba iespēju lomu ilgtspējīgas nodarbinātības veicināšanā, sniegt iespēju apgūt arodus un praksi jau skolas laikā, ko iespējams savienot ar mācībām skolā.

Līdzdalība

 • Stiprināt jauniešu līdzdalību, iesaistot jauniešus lēmumu pieņemšanā, veidojot dialogus ar jauniešiem gan digitālajā vidē, gan klātienē. Attīstīt līdzdalības formas, kas jauniešiem ir viegli saprotams, vadāmas un spēj radīt ietekmi, sasniedzot konkrētus rezultātus ar savu ieguldīto darbu.
 • Lai veicinātu jauniešu iesaisti dažādās diskusijās, kā arī rosinātu jaunu ideju rašanos, nepieciešams veidot forumus ne tikai par biznesa jautājumiem, bet arī par sociālajiem jautājumiem, tādējādi aktualizējot līdzatbildības un sociālās jomas ietekmi uz sabiedrības kopējo labklājību.

Sociālā iekļaušana

 • Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības veidošanos, nodrošināt minoritāšu atbalsta grupas skolās, tādējādi veicinot līdztiesību, cieņu un iecietību starp dažādām etniskām minoritātēm.
 • Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz studentu spējām turpināt studijas, ņemot vērā finansiālos apsvērumus, rast iespēju budžetu vietu nodrošināšanai maznodrošinātajām ģimenēm. Šobrīd budžeta vietas tiek iedalītas, balstoties uz akadēmiskajiem sasniegumiem nevis socio-ekonomiskajiem apstākļiem.

Veselība

 • Investēt mentālās veselības programmu pieejamībai skolās, attīstot konsultatīvos mehānismus, kas spētu savienot gan skolēnu, skolotāju, gan vecākus vienkopus, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu atbalstu, kā arī preventīvi tiktu strādāts pie mentālās veselības skolu vidē. Nodrošināt mentālās veselības programmas kā obligātās skolu vidē.
 • Vienlaikus veicinot izglītošanu par seksuālo veselību, rast iespēju nodrošināt kontracepciju arī zem 18 gadu vecuma.
 • Ņemot vērā “zaļo” domāšanu un rūpēm par dabu, radīt dabai draudzīgas higiēnas preces, kas ir gan kvalitatīvas, gan pieejamas jauniešiem, gan nekaitīgas apkārtējai videi.

Pasākumā arī viesojās LTV 1 ziņu reportieri, sižetu skatīt šeit.

Forumu rīkoja Siguldas novada Jaunrades centrs un Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Izglītības un Zinātnes ministriju, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteju.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli