Aktualitātes projektā Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā

Pārskata periods: 2017.gada 1.ceturksnis

1. LJP aktīvi līdzdarbojās jaunatnes politikas attīstībā Latvijā un jauniešu interešu aizstāvībā, regulāri piedaloties ar jaunatnes jomu saistītās konsultatīvajās padomēs, komitejās, komisijās, darba grupās, politikas plānošanas procesos, sniedzot konsultācijas un organizējot pasākumus jauniešu tiešas līdzdalības nodrošināšanai.

LJP pārstāvji apmeklēja sekojošas sanāksmes:

1.1 06.01.17. Plānošanas tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Liepājas novada domi par Jauniešu galvaspilsētas 2017 pasākumiem un sadarbību
1.2. 09.01.17. Dalība Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejā
1.3. 10.01.17. Plānošanas tikšanās ar IZM par Valsts programmas 2017 projektu konkursiem.
1.4. 25.01.17. Memoranda padomes sēde
1.5. 26.01.17. IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes Neformālās izglītības atzīšanas darba grupa
1.6. 19.01.17. Dalība Domubiedru grupas "Cenzūrai Nē!" neformālā tikšanās par komunikācijas vadību
1.7. 08.02.17. Dalība Annas Lindes fonda Latvijas tīkla sanāksmē
1.8. 09.02.17. IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes Neformālās izglītības atzīšanas darba grupa
1.9. 10.02.17. Tikšanās ar Valsts Probācijas dienestu
1.10. 13.02.17. Dalība Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejā
1.11. 13.02.17. Plānošanas tikšanās Liepājā – Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2017
1.12. 15.02.17. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sēde
1.13. 16.02.17. IZM Jaunatnes konsultatīvās padomes Neformālās izglītības atzīšanas darba grupa
1.14. 28.02.17. Dalība Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijas sēdē par pašvaldību tiesībām dibināt sociālos uzņēmumus un darba grupā par normatīvo regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā
1.15. 01.03.17. Memoranda padomes sēde
1.16. 07.03.17. Dalība Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvās padomes sēdē Labklājības ministrijā http://ljp.lv/ljp-piedalas-jauniesu-garantijas-programmas-istenosanas-konsultativas-padomes-sede
1.17. 16.03.17. Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski pasākumā “Tēja ar veiksmes garšu”
http://ljp.lv/ljp-parstavis-tiekas-ar-izglitibas-un-zinatnes-ministru-karli-sadurski-pasakuma-teja-ar-veiksmes
1.18. 21.03.17. Dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par iecerētajām pārmaiņām vispārējā izglītībā saistībā ar kompetenču pieejā balstītā satura apguvi http://ljp.lv/saeima-informe-par-ieceretajam-parmainam-vispareja-izglitiba
1.19. 29.03.17. Dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē. http://ljp.lv/memoranda-padomes-sede-informe-par-valsts-nodoklu-politikas-reformu-kas-ietekmes-ari-nvo/
1.20. 30.03.17. Dalība Proti un Dari programmas uzraudzības sēdē

LJP pārstāvji apmeklēja sekojošus pasākumus, kas saistīti ar jaunatnes jomu, kas skar jaunatnes tematiku un bija saistošas interešu aizstāvības kontekstā:
1.21. 09.01.17. Prezentācija Strukturētā dialoga pasākumā Siguldā projekta 3D ietvaros
1.22. 13.-15.01.17. Prezentācijas apmācībās “NFI Puzzle”
1.23. 02.02.17. Dalība “Latvijas nākotnes foruma” rīkotajā apaļā galda diskusijā “Vai Latvijā jāsamazina balsstiesību slieksnis pašvaldību vēlēšanās līdz 16 gadiem?” http://ljp.lv/diskusija-vai-latvija-jasamazina-balsstiesibu-slieksnis-pasvaldibu-velesanas-lidz-16-gadiem
1.24. 09.02.17. Dalība Strukturētā dialoga pasākumā Siguldā projekta 3D ietvaros
1.25. 20.02.17. Dalība fokusgrupas diskusijā ES mājā par sociālajām inovācijām jaunatnes jomā
1.26. 22.02.17. Dalība Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes rīkotajā konferencē“LĪDZDALĪBA=PARTNERĪBA?” http://ljp.lv/atskats-uz-konferenci-lidzdalibapartneriba

2. Atzinumu sniegšana

2.1. 06.03.17. Tika iesniegts “Informatīvā ziņojuma par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu izvērtējums”
2.2. 05.04.17. Projekta īstenošanas laikā ir uzsākts darbs pie atzinuma sagatavošanas un sadarbības “Par priekšlikumiem sabiedrības integrācijas politikas plāna projekta izstrādei 2019.-2025.gadam”

3. Pārskata periodā ir saskaņoti 2 ES pozīciju dokumenti ar IZM

3.1. 16.02.17. Par Padomes secinājumu projektu par ieguldīšanu Eiropas jaunatnē, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Solidaritātes korpusu
3.2. 23.02.17. Par Padomes secinājumu projektu par sportu kā platformu sociālai iekļaušanai ar brīvprātīgā darba starpniecību

Pateicoties projekta īstenošanai, iegūta papildus pieredze atzinumu sagatavošanā un atzinumu sagatavošanā iesaistās arvien jauni cilvēki, tā vairojot jaunatnes NVO kapitālu IA jomā.

4. LJP sekoja līdzi ES lēmumu īstenošanai Latvijā, jo īpaši jautājumos, kas ietekmē nacionālo likumdošanu. LJP sadarbojās ar valsts institūcijām kopīga viedokļa veidošanā jaunatnes jomā, kas tika sniegti ES institūcijām. Par projekta rezultātiem elektroniski un klātienē regulāri tika informēti LJP biedri un citi interesenti. Tika apmeklēti starptautiski pasākumi un nodrošināta regulāra komunikācija starp LJP un valsts institūcijām:

4.1. 19.-20.01.17. Jaunatnes darba sadarbības konference Viļņā, Lietuvā
http://www.newman.ac.uk/research-centres/4802/international-journal-of-open-youth-work
https://indefenceofyouthwork.com/2017/02/07/first-international-journal-of-open-youth-work-online-
what-about-contributing-to-the-second/

4.2. 31.01.17. Līdzdalības seminārs diasporas jauniešiem Strasbūrā http://ljp.lv/latvijas-jaunatnes-padome-turpina-
sadarbibu-ar-latviesu-diasporam

4.3. 20.-23.03.17. Eiropas Jaunatnes konference Maltā

5. Pārskata periodā LJP piedalījās 2 diskusijās (online):

5.1. 06.03.17. Dalība skype sarunā ar Eiropas Padomi par 2016.gada projektu konkursa norisi Pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības jomā un Baltijas valstu partnerību
5.2. 15.03.17. Dalība skype sarunā ar nacionālajām jaunatnes padomēm no Nordic Baltic cooperation - gatavošanās Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvju sapulcei Iegūta jauna pieredze ES jautājumu integrēšanā Latvijā un tika veidota plašāka LJP atpazīstamība. 

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli