Jaunatne smaidam

Jauniešu organizācija - biedrība "Jaunatne smaidam" dibināta 2005. gada 5. augustā un reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 4. novembrī.

Mēs esam dalīborganizācija biedrībā "Bauskas rajona lauku partnerība", biedrībā "Latvijas Jaunatnes padome" un biedrībā "Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija".

2006. gada 24. Novembrī biedrībai "Jaunatne smaidam" piešķirts sabiedriskā labuma statuss pilsoniskas sabiedrības attīstīšanas jomā. Sabiedriskā labuma statuss dod papildus iespējas piesaistīt zedojumus organizācijas mērķu sasniegšanai.

Biedrības misija:

Spēcīga un uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija, kas mērķtiecīgi īstenojot savus mērķus, uzdevumus un darbības pamatprincipus, darbojas, kā impulss sabiedrības izaugsmes un pilsoniskās sabiedrības pamatprincipu nostiprināšanai.

Biedrības mērķi ir:

Apvienot bērnus un jauniešus ar mērķi veicināt Latvijas jaunatnes iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, lai vispusīgi attīstītu jaunatnes spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;
Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā;
Jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana.

Biedrības uzdevumi:

1. Attīstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

2. Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

3. Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

4. Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

E-pasts
info@jaunatnesmaidam.lv
Grupa
Dalīborganizācijas

Aktuāli