Izsludina projektu konkursus jauniešu mācību motivācijas veicināšanai

Sadaļa

No 2018. gada septembra 37 Latvijas pašvaldībās tiek organizēti jaunatnes iniciatīvu projektu
konkursi darbam ar skolēniem, kuriem ir risks nepabeigt skolu . Projektu mērķis – veicināt jauniešu
motivāciju turpināt izglītību, palielināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesaistīt aktivitātēs un
jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Projektu konkursi notiek Eiropas Sociālā fonda
projekta “PuMPuRS”* ietvaros, un idejas īstenošanai iespējams iegūt 4600 eiro. Tas ir vērienīgs atbalsts
pašvaldību darbam ar jaunatni – tuvāko piecu gadu laikā paredzēts ieguldīt 2,6 miljonus eiro, piešķirot
finansējumu 560 jaunatnes iniciatīvu projektiem visā Latvijā.
2017. gada martā tika uzsākts projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros bērni un jaunieši ar risku
priekšlaikus pamest mācības saņem individuālu atbalstu skolā (konsultācijas mācību priekšmetos,
psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.).
Tomēr ne visus riska aspektus iespējams atrisināt skolas ietvaros, tāpēc nevalstiskajām organizācijām, kas
darbojas jaunatnes jomā, tiek dota iespēja izmantot savu pieredzi, nākt ar savām idejām un
priekšlikumiem, izmantojot neformālās izglītības pieeju.
Projekta “PuMPuRS” vadītāja Inese Vilāne uzsver: “Mēs ceram, ka formālās un neformālās
izglītības jomas, kas līdz šim bieži tikušas pretnostatītas, jauniešu projektu ietvaros sadarbosies un meklēs
kopīgus risinājumus. Darba gaitā bieži pārliecināmies, ka mācību grūtībās nonākušos visvairāk motivē un
atbalsta tieši vienaudži un klasesbiedri. Vienlaikus jāatzīst, ka Latvijā ir viens no augstākajiem vienaudžu
vardarbības rādītājiem Eiropā, tāpēc ir vērtīgi, ka jaunieši savā vidē pārrunā izjūtas skolā, mācās viens
otru uzklausīt, iedvesmot, atbalstīt un sadarboties.”
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursi turpmāk notiks reizi gadā līdz 2022. gadam, un tos organizēs
pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”. Konkursus jau izsludinājušas 13 pašvaldības, 24 to
darīs tuvāko nedēļu laikā. Interesenti aicināti sekot līdzi aktualitātēm pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Plašāka informācija par projektu konkursiem un pašvaldību saraksts, kuras šoruden organizē projektu konkursus: http://www.pumpurs.lv/jauniesu-projekti/ .
Informatīvs video par PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektiem


*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir
vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no
1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Loading...
Ārējās vietnes

Dalies:
Tagi

Aktuāli