Organizāciju loma radikalizācijas mazināšanā jauniešu vidū

Sadaļa
radikalizācijas novēršanas rekomendācijas

Eiropas amatpersonas virknē dokumentu un sanāksmēs skaidri ir paudušas viedokli, ka jaunatnes darbam ir nenovērtējama nozīme jauniešu radikalizācijas mazināšanā Eiropā un gan Eiropas institūcijām, gan dalībvalstīm ir jāsniedz atbalsts darbā ar jaunatni iesaistītajiem lai neviens jaunietis nepaliktu nepieskatīts, lai ikviens jaunietis varētu īstenot savas intereses maksimāli tuvu dzīves vai mācību vietai. (1.pielikums)

Kopš 2004.gada, kad Madridē notika pirmie teroristu uzbrukumi mierīgajiem iedzīvotājiem (ar sekojošiem notikumiem Londonā, Glāzgovā, Stokholmā, Briselē, Berlīnē un daudzviet citur Eiropā), pretterorisma stratēģijas ir Eiropas Savienības institūciju dienaskārtībā. 

2006.gadā Eiropas Komisija izveidoja pirmās radikalizācijas mazināšanas un pretterorisma ekspertu grupas, kuru uzdevums bija izveidot politikas rekomendācijas Eiropas Savienības institūcijām. Kopš tā laika ir tapuši vairāki tematiski ziņojumi, Eiropas Savienības institūciju rīcības plāni, lēmumi un ieteikumi dalībvalstīm.

Kopš 2010.gada arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši jauniešiem kā mērķa grupai un prevencijas pasākumiem jauniešu radikalizācijas mazināšanā. 2014.gadā tika izdots ziņojums Preventing and countering youth radicalization in EU (2.pielikums), kam turpināja sekot virkne Eiropas institūciju komunikāciju dokumenti.

Lai veicinātu prevencijas pasākumu ieviešanu un atbalstu tiem pasākumiem, kas veicina radikalizācijas mazināšanu, kam seko vardarbīgs ekstrēmisms, 2016.gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu (3.pielikums) Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālai un Reģionu komitejām (4.pielikums). Arī Eiropas Jaunatnes forums paralēli ir strādājis un veidojis savu oficiālo pozīciju gan par organizāciju lomu darbā ar jauniešiem kopumā (5.pielikums), gan specifiski par organizāciju lomu jauniešu radikalizācijas mazināšanā, ko aicinājuši Eiropas institūcijas ņemt vērā. (6.pielikums).

Saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes darba plānu 2016.-2018.gadam, tika izveidota ekspertu darba grupa (7.pielikums) “Defining the specific contribution of youth work as well as non-formal and informal learning to fostering active citizenship and participation of young people in diverse and tolerant societies and preventing marginalisation, radicalisation potentially resulting in violent behaviour”, kurā Latviju pārstāvēja no Izglītības un zinātnes ministrijas puses pārstāvis Eiropas Savienībā - atašejs izglītības, jaunatnes un sporta jautājumos Santa Ozoliņa un jaunatnes politikas eksperte, LJP pārstāve Inese Šubēvica.

Ekspertu grupas mandāts tika piešķirts no 2016.gada jūnija līdz decembrim, kad Youth working party tika prezentētas politikas rekomendācijas, kas iekļautas ekspertu grupas noslēguma ziņojumā (8.pielikums) un kas tika uzņemtas ar pozitīvām atsauksmes no Youth working party puses.

Ekspertu grupas darbā līdzdarbojās gan akadēmiķi, gan politikas veidotāji, gan jaunatnes darba un jaunatnes politikas eksperti un dažādu Eiropas institūciju pārstāvji, radot iespēju jauniešu radikalizācijas mazināšanas jautājumus apskatīt ļoti plašā amplitūdā. Darba laikā padziļināti bija iespēja iepazīties ar dažādiem jaunatnes organizāciju projektiem, kas tiek īstenoti, lai mazinātu radikalizāciju (vai to novērstu) jauniešu vidū Beļģijā, Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Horvātijā, Īrijā, Maltā, Polijā, Portugālē, Somijā un citās Eiropas valstīs un tikties ar radikalizācijas mazināšanas ekspertiem no Nīderlandes (9.pielikums) un Vācijas.

Latvijā jauniešu radikalizācija un organizāciju ietekme tās mazināšanā ir pētīta ļoti nedaudz. Viens no piemēriem ir minams Vidzemes augstskolā studiju ietvaros Janas Mituzas sagatavotais maģistra darbs. Neskatoties uz to, jaunatnes darbs, t.sk. jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem darbs, ir nenovērtējams un efektīvs rīks radikalizācijas mazināšanā jauniešu vidū. Tas skaidri norādīts ekspertu grupas noslēguma ziņojumā.

Investīcijas darbā ar jaunatni ir preventīvs pasākums, lai jaunieši nepaliktu izolēti, lai jaunieši varētu attīstīt savas socializēšanās prasmes, apgūt savām interesēm atbilstošas prasmes, lai jaunieši spētu kritiski izvērtēt informāciju un pieņemt argumentētus lēmumus savas dzīves kvalitātes uzlabošanai un lai jaunieši nekļūtu par vardarbīgi radikālu organizāciju mērķa grupu. Iekļaujoši pasākumi visiem jauniešiem ir mērķis uz ko tiekties ikvienam no pasākumu organizatoriem un pakalpojumu veidotājiem un visiem kopā.

Informāciju sagatavoja: Latvijas pārstāve ekspertu grupā Inese Šubēvica.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli